Starostové


Od svého založení na přelomu 17. a 18. století patřily Lány pod rychtáře v Hřídelci a to až do roku 1766. V Lánech byli pouze konšelé. Rychtář byl důležitým činitelem na vesnici. Někdy zahrnoval obvod rychty i několik vsí, nebo naopak v jedné vsi bylo více rychet, když různé části vsí patřily i různým vrchnostem. V Čechách je od 16. století poddanský rychtář obyčejným poddaným, pověřeným výkonem rychtářského úřadu, jež mohl každý rok přecházet i na jinou osobu, ale mohl být v rukou jedné osoby i několik let. Rychtář nemusel být vlastníkem největší usedlosti. V druhé polovině 19. století se těmto občanům říkalo : „představený obce“ a posléze „starosta“. Jména prvních rychtářů obce Lány nejsou zatím zjištěná.

1935 - 1938
Jan Kozel (*18.12.1903, + 16.12.1976)
starostou obce 1935-1938,
starostou Sokola ve třicátých letech 20.století

Narodil se v čp. 6, jako druhé dítě rolníka, domácího tkalce a hudebníka Jana Kozla a jeho ženy Františky, rozené Petřivé z čp.4. Když vypukla 1.světová válka bylo mu 11 let. Tatínek byl odveden a celé hospodářství musela vést maminka, která však byla velmi nemocná se srdcem. Velká tíha a starosti o obživu tedy přešla i na Jana a na jeho o dva roky starší sestru Marii.

Oženil se s Annou Machovou, narozenou roku 1907 v čp.79. Spolu měli dvě dcery.

V roce 1935 byl zvolen starostou obce, při volbě v roce 1938 byl zvolen do finanční komise, v roce 1945 do hospodářské komise, v roce 1946 do osvětové komise, v roce 1948 do letopisné komise. Byl členem Národně socialistické strany.

Ve třicátých letech 20.století se stal náčelníkem Sokola. V letech 1935-1936 věnoval veškerý svůj volný čas úpravě nově budovaného cvičiště (viz oddíl Sokol).

1938-1948
Václav Zahradník (19.8.1908, + 29.11.1948)
starostou obce Lány v letech 1938-1945, předseda MNV Lány 1945-1948
Václav Zahradník se narodil 19.8.1908 v Lánech v čp. 8 jako syn Josefa Zahradníka, rolníka a tkalce a jeho manželky Anny, rozené Machové z Lánů čp.5. Jeho životní družkou se stala roku 1932 Marie Buřilová, narozená v Hřídelci. Spolu měli dceru Marii a syna Václava. Hospodařili v čp. 8  a Václav přistavěl v roce 1939 stodolu.

V roce 1937 byl zvolen do chovatelské komise a v témže roce se stal předsedou honebního společenstva.
Roku 1938 byl v obecních volbách navržen za stranu republikánskou na starostu obce a byl zvolen. Na schůzi v roce 1939 navrhl vysázen švestkovou alej od Brožových až k Ohradám. Zastupitelstvo tento návrh odsouhlasilo. Ve volbách v roce 1945 do MNV získal 74 hlasů a stal se předsedou MNV.

29.listopadu roku 1948 přišel nešťastnou náhodou o život. Zápis v obecní kronice jeho osobnost nejlépe vystihuje :
...“29.listopadu zahynul nešťastnou náhodou výstřelem z vlastní pušky starosta obce Václav Zahradník. Byl osobou všeobecně oblíbenou. Starostou obce byl od roku 1938, staral se všemožně o povznesení obce a zejména v době okupace prokázal jak obci, tak i občanům mnoho cenných služeb. Zanechal zde vdovu se dvěma nezletiletými dítky. Ještě téhož dne je svolána mimořádná schůze MNV a ostatních složek. Předseda akčního výboru Josef Špůr sděluje tuto tragedii, všichni přítomní uctili památku postavením a jednominutovým tichem. Jeho pohřbu, vypraveného dne 2.prosince se zúčastnila celá obec s okolím.“....


1948
Ladislav Ulrych (*25.5.1918, +12.1.2003)
Předseda MNV Lány od 13.prosince 1948
Narodil se v čp. 71 Josefovi Ulrychovi a jeho ženě Marii, rozené Ludvíkové. Obecní školu navštěvoval v Lánech. Po absolvování studoval Hospodářskou školu v Hořicích a  vyučil se zedníkem. V roce 1947 se oženil s Boženou Raisovou z Horní Nové Vsi a v březnu roku 1948 se jim narodil syn Ladislav.

Nejprve pracoval v OSP Nová Paka a v šedesátých letech odešel do JZD Lázně Bělohrad, kde působil jako vedoucí střediska Lány a to až do odchodu do důchodu v roce 1978.

Funkci předsedy Místního národního výboru Lány začal zastávat po volbách 13.prosince 1948. Při reorganizaci MNV v roce 1950 byl ve své funkci potvrzen. Po sloučení MNV Lány s MNV Lázně Bělohrad naši ves zastupoval. Za dobu jeho působení jako předsedy byla postavena budova Hasičské zbrojnice, kde bylo i sídlo MNV. Dále slepičárna, prodejna Jednoty. Byla uskutečněna rovněž adaptace Kulturního domu (čp.60 – dříve hostinec u Imlaufů). Byl postaven kravín. Na všech těchto akcích se podílel rovněž jako zedník.

Dále byl dlouholetým členem TJ Sokol Lány a členem místní organizace požárníků. 

Zemřel 12.ledna 2003.