Hřídelec - 2 km západně

      Obec má od posledního sčítání 103 stálých obyvatel. Leží v nadmořské výšce 357 m. Kostel sv.Jiří je pozdně empírový z let 1839-40, postavený na místě staršího z 15. Nebo 16. Století. V obci je kamenný krucifix od Fr.Kofránka z roku 1820 a pomník z roku 2005 ve tvaru zlomeného křídla letadla, které tu havarovalo v únoru 1945 po náletech na Drážďany.
       Na východní straně Hřídelce leží Horka - vyhaslá sopka (399 m n.m.), ze které se těžil štěrk. Lom byl otevřen v 19.století. Kamenolom byl založen v sopečném tělese z mladšího období třetihor, které je jedním z izolovaných výskytů čedičových hornin. Těžbou bazanitu vznikly v Horce četné komíny a štoly. Kámen z aragonitu se dostal až do Národního muzea. Lokalita byla vyhlášena roku 1989 za přírodní památku.

      Jméno obce se (dle hřídelecké kroniky) dá odvodit od hřídele k mlýnskému kolu, který se tu prý vyrobil. Datum založení obce není známé, první zmínka o ní je z roku 1367. Počáteční dějiny má zřejmě společné se sousední obcí Choteč, kdy patřila rovněž k majetku rodiny Kule z Chotče, jak svědčil nápis na větším zvonu. Pod panstvím Bělohrad byla již roku 1654, kdy se sepisovala tzv. Berní rula. V „Řidelci“ tehdy hospodařilo 5 sedláků, 8 chalupníků a 1 zahradník. S tímto panstvím pak obec sdílela společný osud až do roku 1848. Pod duchovní správu patřila rovněž k Bělohradu, což se však změnilo roku 1787, kdy Hřídelec i sousední Valdov patřil pod církevní správu chotečskou.
       Kostel sv. Jiří byl nejprve dřevěný. Na tom samém místě byl vystavěn roku 1839-1841 kostel kamenný. Na stavbu dala obec kámen i dříví. Kámen se lámal nad kovárnou a dříví bylo z obecného lesa. Základní kámen byl položen 21.5.1839. Každý dal ruku k dílu. Osmi koňmi se obstarával dovoz potřebného staviva, ostatní pracovali ručně. Kostel byl dne 26.12.1841 P.Josefem Stránským, děkanem a farářem ve Veliši slavnostně vysvěcen. Děti z Hřídelce chodily do školy nejprve do Bělohradu. Když však byla za času panování císaře Josefa II. zřízena v Chotči nová lokálie (29.4.4787), chodily děti do školy v Chotči a to až do roku 1862. Po roce 1848 se obce staly samostatné, Hřídelec patřil do okresu novopackého a pod krajství hořické.
       Občané Hřídelce uznali, že by k potřebnému většímu vzdělání prospělo zřízení školy v místě. První žádost o zřízení školy byla podána 25.10.1852 u c.k. okres.hejtmanství v Hořicích. Vyřízení této žádosti o povolení školy trvalo však pro různé překážky 10 roků. Byla zřízena výnosem z 15.7.1862. Občané hned započali se stavbou a žádali o přidělení učitele a tak již dne 1.9.1862 byl ustanoven prozatímní učitel František Fiala, původem z Chotěšic a tentýž se tu stal dekretem 1.definitivním učitelem od 10.11.1864. V 19.století se občané živili především zemědělstvím, tkalcovstvím a z části také „tlučením“ kamene na Horce. Dnes tu působí Sbor dobrovolných hasičů, pořádají se různé sportovní a kulturní akce. Je tu kulturní dům. Autobusové spojení je z Lázní bělohrad do Nové Paky poměrně časté. Za prací se většinou dojíždí. V obci je také velké množství chalupářů, kteří se starají o dědictví po předcích.