Historické mapování

Mapy jsou uloženy v Mapové stránce Historického ústavu AV ČR a jejich podrobný popis je uveřejněn na stránkách www.geolab.cz.

Müllerova mapa Čech (rok 1720)
- měřítko 1:132000
- tato mapa vznikla na počátku 18.století na základě požadavku rakouské monarchie
- jsou na ní zakresleny mimo topografických údajů (osady, vody, lesy apod.) také zaniklé osady, mlýny ...

Müllerova mapa
© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně - www.geolab.cz
© Historický ústav AV ČR - www.hiu.cas.cz


I.Vojenské mapování - Josefské (rok 1764-1768)
- měřítko 1:28800
- podkladem se stala Müllerova mapa
- mapování bylo prováděno pouhým pozorováním, nebyla ještě vybudovaná síť trigonometrických bodů
- mapa je ručně kolorovaná

I.Vojenské mapování - Josefské
© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně - www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí České republiky - www.env.cz
© Austrian State Archive/Military Archive, Vienna


I.Vojenské mapování - Josefské
© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně - www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí České republiky - www.env.cz
© Austrian State Archive/Military Archive, Vienna


II.Vojenské mapování - Františkovo (rok 1836-1852)
- měřítko 1:28800
- před tímto mapováním již byla vybudovaná síť trigonometrických bodů
- jejich výška byla udána ve vídeňských sázích, mapování je tedy přesnější

II.Vojenské mapování - Františkovo
© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně - www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí České republiky - www.env.cz
© Austrian State Archive/Military Archive, Vienna


II.Vojenské mapování - Františkovo
© Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně - www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí České republiky - www.env.cz
© Austrian State Archive/Military Archive, Vienna


III.Vojenské mapování - Františko-josefské (rok 1877-1880)
- měřítko 1:25000
- pro potřeby armády již předešlé mapování nestačilo
- podkladem pro mapování se staly katastrální mapy, vylepšené o vrstevnice

III.Vojenské mapování - Františko-josefské
© digitalizace AOPK ČR, zoomify aplikace Laboratoř geoinformatiky UJEP


III.Vojenské mapování - Františko-josefské
© digitalizace AOPK ČR, zoomify aplikace Laboratoř geoinformatiky UJEP