20.století - 2.polovina (od roku 1950)

Rok 1950
Nový rok připadl na neděli. První pracovní den 2.ledna nastupovali pracující do práce s hudbou, která hrála v závodech apod. Význam druhého roku pětiletky jest všude zdůrazňován. V tomto roce dojde ve větším měřítku k likvidaci soukromého podnikání, které jest prováděno dle okolností na linii státu, družstevní neb komunální.

Zřízení konzumu:
Dne 5.ledna likvidováno jest pekařství Antonína Petřivého čp.78 a pekařství Jindřicha Kozla čp.52. Současně jsou likvidovány obchody smíšeným zbožím u obou jmenovaných. Zboží z obchodu Antonína Petřivého předáno jest do obchodu Jindřicha Kozla, kde zřízen jest „Ústřední konzum Hradec Králové, prodejna č.106 v Lánech“. Vedoucím prodejny jest Jindřich Kozel.

Rozpočet

Od 1.ledna přešlo obecní hospodářství na stát. Stát převzal veškerá pasiva i majetek obcí a další hospodářství dle rozpočtů a plánů přechází na stát.

Místní dozorčí výbor:
S ohledem na zřízení konzumu v obci, svoláni byli členové konzumu, aby zvolili dozorčí výbor, který má bdíti, aby konzum prosperoval a bráti v úvahu požadavky členů družstva. Předsedou jest František Ulvr čp.84, dílenský dozorce státních železnic. Brožová Božena, Kulhánek Oldřich, Poner František jako členové výboru.

Vodní družstvo:
Jako zástupce obce do vodního družstva v Lázních Bělohradě jest jmenován Hrnčíř Jan čp.40.

Surovinový hospodář:

MNV ustavil jako surovinového hospodáře místní učitelku Jaroslavu Zachovou. Současně MNV vydal zákaz odhazování odpadového materiálu na různých místech a stanovil, že odpadový materiál může býti skladován jedině na levé straně za kanálem.

Úraz:
Začátkem měsíce března jel Antonín Imlauf na kole do Bělohradu. Po hladkém náledí dostalo kolo smyk, upadl, přičemž si zlomil nohu. Má tedy zlomeninu na té samé noze již podruhé.

Socialistická smlouva:
MNV uzavřel socialistickou smlouvu, kterou se zavázal splnění sběru kostí v roce 1950 ve váze 456 kg. Smlouva byla vyhlášena místním rozhlasem.

Kulturní referent:
Kulturním referentem zvolen byl dosavadní osvětový referent Kozel Jindřich a jako členové komise Bryknar František, Dědic Karel a Zahradníková Marie.

Rezignace na funkci:
Předseda vyživovací komise Jindřich Brož rezignuje na funkci. Jelikož bude provedena reorganizace MNV, funkce se neobsadila.

1.máj:
Svátek práce vyvrcholil všude mohutnými oslavami. Za zdejší obec se shromáždilo občanstvo a uniformovaní členové hasičského sboru v Horní Nové Vsi, odkud šel průvod s alegorickými vozy do Lázní Bělohradu, kde v Bažantnici byla pak veselice.

Oprava cest:
MNV se usnesl provést opravu cesty od Václava Jirutky k „Dubině“. Opravu provedli majitelé pozemků, přiléhajících k cestě a odpracovaný čas se jim zaplatil.

Sčítání lidu:
Bylo provedeno sčítání lidu, které zahrnovalo ve sčítacích arších i jiné sčítací údaje osob, zařízení atd. Výpisy z tohoto použijeme v knize k 1.lednu 1951. Za provedení a správnost ve sčítacím archu je každý zodpovědný sám.

Občanské průkazy:
Bylo provedeno hromadné vyplnění tiskopisů žádostí o občanský průkaz, čímž se ušetřila cesta jednotlivců k ONV. Občanský průkaz jest povinný a každý jest povinnen míti jej při sobě a na požádání oprávněných orgánů se jim legitimovati.

Návěstní tabule:
MNV zakoupil velkou návěstní tabuli s uzamykatelnými skříňkami, kde dáno po jedné skříňce straně a Sokolu, který odstraní skříňky, klteré mají dosud připevněny na plotě u školy.

Zájezd do Krkonoš:
Místní škola provedla dne 14.června zájezd školních dítek do Ktrkonoš. Místní školní rada přispěla na tento zájezd částkou 500 Kčs.

Reorgaizace MNV :
Podle pokynů vlády provedena má být reorganizace Místních národních výborů a to jednak co do počtu členů, jednak s ohledem na změny v referátech. Naše obec má zvýšen počet členů MNV z 12ti na 15. Schůze byla svolána na den 28.června, jako zástupce ONV je přítomen dr.Hylmar, za místní organizaci KSČ předseda Ulvr František a obvodní tajemník Stuchlík z L.Bělohradu. Předsedou zůstává Ulrych Ladislav čp.71, zemědělský referent Čeřovský Josef čp.15, finanční referent Kozel Antonín čp.11, školský referent Vagenknecht Jaroslav čp.65, technický a distribuční referent Bryknar František čp.54. Celý výbor pak tvoří ještě“ Střihavka František čp.24, Pilař František čp.87, Poner František čp.48, Špůr Josef čp.44, Kraus Karel čp.7, Ulvr Antonín čp.25, Brož Jindřich čp.86, Dutý František čp.68, Kozák Ladislav čp.50. Jelikož funkci člena zemědělské komise nepřijal Kozel František čp.81, jest dodatečně zvolen Špůr Josef, čp.44

Inseminace:
Jelikož obec přistoupila od 1.srpna na státní inseminaci, byl určen Kozel Antonín, aby se zemědělským referentem projednal odprodej obecních plemeníků.

Oprava plotu školy:
Starý plot kolem školy byl odstraněn a pořízen nový plot drátěný s kamennou podezdívkou. Zhotovení provedl pan Malina z Chotče a práce zednické pánové Janák a Vaňura.

Zrušení hostinců:
1.září bylo zastaveno čepování v hostinci pana Svatého čp.4 a v hostinci u Imlaufů. Zřízen byl konzum „Ústřední konzum v Hradci Králové, prodejna č.312“. Vedoucí prodejny jest Anna Imlaufová.

Škola:
Školní rok 1950/51 byl zahájen 1.září se 17ti žáky, správkyní jest Jaroslava Zachová. Druhého dne se zúčastnila škola hledání mandelinky bramborové na okolních polích, bez kladného výsledku.

Oslavy:
MNV společně s M.A. výborem stanovily program uspořádání oslav 28.října a 7.listopadu. Oslavy byly uspořádány ve škole za účasti občanstva, oslavám Velké říjnové revoluce byl přítomen zástupce ONV soudruh Kubalík z Valdova. Ve škole byly provedeny recitace a o významu dne ohlásil relaci místní rozhlas. Mimo toho byla dne 30.října provedena sokolská štafeta.

Hasiči a Sokol:
Hasiči provedli během roku 5 pravidelných cvičení se stříkačkou, 2 cvičení požárního družstva, 1 cvičení poplachové k ohni, 3 vystoupení slavnostní a podíleli se na všech kulturních akcích v obci. Přihlásili se do soutěže o dokonalého hasiče a uspořádali Hasičský ples u Imlaufů, který se vydařil. Rok byl pak ukončen tradičním Silvestrovským večírkem, který uspořádal Sokol u Imlaufů.

Počasí, úroda, ceny:
Počasí bylo méně příznivé. Sněhu napadlo málo, zima byla mírná. Žně byly celkově dobré, pro nedostatek srážek bylo málo sena a téměř žádné otavy. I okopanin bylo méně, než roku předcházejícího. Ovoce se vydařilo a bylo jej dostatek. Pšenice platila 395 Kčs, žito 325 Kčs, pšenice 321 Kčs, oves 276 Kčs, brambory 108 Kčs, seno 150 Kčs, sláma 81 Kčs za 100 kg, vepřové maso 32 Kčs, nadkontingentní 80 Kčs, hovězí 36 Kčs za 1 kg, mléko průměr 5,60 Kčs za litr.

Každoroční události od revoluce v roce 1945 do konce roku 1950 :
Odvody:
 V roce 1945 byli odvedeni: Urbánek Antonín čp.45,Zezulka Václav čp 12, Petr Josef čp.74, Poner Václav čp.20, Ulrych Ladislav čp.71, Mach František čp.5, Stuchlík Josef čp. 7, Šturma Miroslav čp.30, Sedláček Josef čp.62, Kuhn Miroslav čp. 49, Podlipný Bohumil čp. 51. Odvody tyto byly obzvláště slavnostní. Byly v sobotu před posvícením, branci šli k odvodu s hudbou, při návratu jim šla děvčata naproti do „řek“, kde byly brancům odevzdány kytice. Hudba pak stanula u Bekrových čp.43, kde hrála na uvítanou Bekrovi Františkovi, který se vrátil jako letec z Anglie. Bekr jim pak v pondělí o posvícení uspořádal v hostinci u Imlaufů přednášku o tom, jak odešel za hranice a celý průběh války v Anglii až do návratu. Hostinec byl naplněn.

Odvody 1946:  Brádle Jindřich čp.69, Purma Antonín čp.17, Tichý Jindřich čp. 29, Kozák Ladislav čp.50
Odvody 1947 : Ulvr Miroslav čp.84
Odvody 1948:  Matuš Pavel čp.41, Vokrouhlecký Zdeněk čp.18, Pavlů Josef čp.53, Černý Oldřich čp.80, Čeřovský Jiří čp.15, Špůr Jiří čp.23, Brádle Václav                                  čp.69
Odvody 1949 : Petr Zdeněk čp.74, Poner Hosef čp.20, Romaniuk Miroslav čp.37, Podlipný Jiří čp.51
Odvody 1950 : Vojkůvka Jiří a Vojkůvka Josef čp.26, Bekr ladislav a Bekr Josef čp.43

Narození :
1945 : Kulhánková Oldřiška čp.64, jako jediná v obci 
1946 : Střihavková Květa čp.24, Brádle jaroslav čp.69, Čeřovská Jindra čp.79, Kozel Jiří čp.82
1947: Lukeš Josef čp.2, Kostková Eva čp.16, Šturmová Libuše čp.30, Kozáková Jiřina čp.50, Jirůtková Božena a Jindřiška čp. 57- dvojčata, Mertová Eva čp.3
1948: Lukešová Ludmila čp.2, Merta Oldřich čp. 3, Purma Miloš čp.17, Dutá Květa čp.68, Brádlová Marie čp. 69, Ulrych Ladislav čp.71, Portychová Vlasta                   čp.725, Petr Josef čp.74
1949: Fejfar Josef čp.47
1950: Fejfar Jiří čp.47, Kozák Ladislav čp.50, Krotilová Zdeňka čp.85, Pilařová Dana čp.87, Lukeš Bohumil čp.2

Zemřeli :
Kozlová Marie čp.32, Materna Josef čp.77, Kulhánek Vlastimil čp.35, Merta František čp.3, Havlíková Anna čp.12, Bryknarová Barbora čp.61, Maternová Emílie čp.77, Špůr Josef čp.23 – zakladatel Sokola v Lánech, Ulvrová Božena čp.25, Zahradník Václav čp.8 – předseda MNV v Lánech, Vagenknecht František čp.65 – dlouholetý šlechtitel ovocného stromoví, Fetrová Anna čp.59, Fetr Josef čp.9, Purma Bohumil čp.17, Ludvík Josef čp. 54 – zemřel v „Hamerském mlýně“, Brádle Josef čp.10, Čížek Josef čp.21, Imlauf Václav čp.60, Suchardová Anna

Vystěhovali se :
Rodina Kalenských z čp.14 do Terezína u Hostinného, rodina Kalenských z čp.70 odešla do Moravské Ostravy, rodina Ulvrova z čp.83 do Liberce, rodina Machova z čp.76 odešla do Borovnice, rodina Matušova čp.41 do Lhoty Klášterecké, vdova Maternová s dětmi do Lhoty Záleské, rodina Podlipného Bohumila čp.51 do Vrchlabí, rodina Jiránkova čp.80 do Mlékosrb
Věra Petřivá se provdala za učitele Grofa a odstěhovali se do Bělohradu, Ludvíková Vlasta čp.31 se provdala do Jablonce, Milada Ulrychová čp.71 se provdala za Václava Kozla z Lánů čp.32 a odstěhovali se do Prahy, Zezulková Anna čp.14 se provdala do Frýdlantu, Zezulka František čp.70 se oženil a odstěhoval do Kalné, Poner Václav čp.20 se oženil a odstěhoval do L.Bělohradu, Tichý Jindřich čp.29 se oženil a odstěhoval do L.Bělohradu, Kozlová Květa čp.52 se provdala do Karlových Varů, Pavlová Milada čp.53 se provdala do H.N.Vsi, Kuhn Miroslav čp.49 se oženil a odstěhoval do Trutnova, Fejfarová Jarča čp.2 se provdala do Trutnova, Novotná Františka čp.46 se provdala do Dolní Nové vsi, Jirůtková Jarča čp.36 se provdala do Lhoty Šárovcové, Mach Antonín čp.76 se oženil a odešel do Borovnice, Drašarová Věra čp.16 se provdala do Liberce, Ulvr Miroslav čp.84 se oženiol a odešel do Hostinného, Novotná Libuše čp.73 se provdala do Horní Nové Vsi, Urbánek Antonín čp.45 se oženil a odešel do Javoří. Janák Jan se oženil a odešel do Jablonného v Podještědí, Vokrouhlecký Zdeněk se oženil a odstěhoval do H.N.Vsi, Podlipný Jiří čp.51 se oženil a odešel do Harty. Ulvr Miroslav čp.28 se přestěhoval do Jablonce.

Nové domácnosti:
Vitvar František s rodinou se přistěhoval z Brda, když původně pronajal a později koupil hospodářskou usedlost čp.66, kde se usadil. Janák Jan se přestěhoval z Uhlířů a pronajal domek čp.28, Černý Václav se přestěhoval z čp.48 Hřídelec do strážního domku u Dědicových, Fejfarová Ludmila čp.2 se provdala za Lukeše Bohumila z Újezda Svatojánského a založili domácnost v čp.2, Merta Oldřich se oženil se sl. Nádvorníkovou z Valdova a založili domácnost čp.3, Kozák Ladislav se oženil se sl. Smetanovou z Mělníka a má domácnost v čp.50, Šturma Miroslav má slečnu Gálovou z Valdova a bydlí v čp.30, Drašarová Anna si přivedla Kostku Ladislava do čp.12, Portych František má manželku z Radkyně a jsou v čp.72, Purma Antonín si přivedl manželku z Lužan do čp.17, Petr Josef má manželku z Ostroměře a bydlí v čp.74, Mach František si vzal Lidmilu Jirůtkovou a jsou v čp.5, Brádle Jaroslav má ženu z Valdova a bydlí v čp.69, Ludvík Rudolf si přivedl manželku z Horní Nové Vsi do čp.63, Vlasta Nosková se provdala da Dědka Vlastimila a bydlí v čp.67, Bekr ladislav má manželku ze Slovenska a bydlí v čp.62, který domek zdědil jeho otec Bekr František čp.43, Fejfar Josef si přivedl manželku z Horní Nové Vsi a bydlí v čp.47, Vaňurová Zdeňka se provdala za pana Krotila a založila domácnost v čp.85, Ulrych Ladislav má manželku z Horní Nové Vsi a bydlí v čp.71, Medlík Josef se přestěhoval z Jablonného a bydlí v čp.61, Jirůtka Jindřich čp.57 se znovu oženil a má manželku z M. Svatoňovic, Čeřovská Ludmila čp.15 se provdala za Šimka z L.Bělohradu a bydlí v čp.15

Přístavby budov:
Přestavby a větší opravy provedli:
Vojík Jan čp.39, Zahradníková Marie čp.8, Mach František čp.5, Ulrych Josef čp.71, Vagenknecht Jaroslav čp.65, Brádle Jaroslav čp.69.
Elektrické připojení budov provedli :
Janák Jan čp.28, Kozák Josef čp.50, Medlík Josef čp.61, Petrová M. Čp.74


Rok 1951

Čísla popisná:
Jelikož od posledního popisu obce uplnulo již 25 let za kterou dobu nastaly všeobecně podstatné změny, jest účelné provést popis obce v základních rysech znovu dle skutečného stavu.
V jednotlivých číslech popisných bydlí:
č.p.l - jest školač.p.30 - Šturma Miroslavč.p.59 - Ludvíková Marie
č.p.2 - Fajks Jan, Lukeš Bohumilč.p.31 - Ludvík Janč.p.60 - Imlaufová Anna
č.p.3 - Merta Josef, Merta Oldřichč.p.32 - Kozel Janč.p.61 - Medlík Josef
č.p.4 - Svatý Antonínč.p.33 - Jeriová Annač.p.62 - Bekr Ladislav
č.p.5 - Mach Františekč.p.34 - Kozel Františekč.p.63 - Ludvík Rudolf
č.p.6 - Kozel Janč.p.35 - Kulhánek Antonínč.p.64 - Kulhánek Oldřich
č.p.7 - Kraus Karelč.p.36 - Jirůtka Karelč.p.65 - Vagenknecht Jaroslav
č.p.8 - Zahradníková Marieč.p.37 - Romaniuk Michalč.p.66 - Vitvar František
č.p.9 - Fetter Josefč.p.38 - Pilařová Františkač.p.67 - Nosek Petr
č.p.10 - Nosek Antonínč.p.39 - Vojík Janč.p.68 - Dutý František
č.p.11 - Kozel Antonínč.p.40 - Hrnčíř Janč.p.69 - Brádle Jaroslav
č.p.12 - Kostka Ladislavč.p.41 - Hrnčíř Janč.p.70 - Zezulka František
č.p.13 - Imlauf Antonínč.p.42 - neobsazenoč.p.71 - Ulrych Josef, Ulrych Ladislav
č.p.14 - Zezulka Josefč.p.43 - Bekr Františekč.p.72 - Portych Josef, Portych František
č.p.15 - Čeřovský Josefč.p.44 - Špůr Josefč.p.73 - Novotný Josef
č.p.16 - Drašar Františekč.p.45 - Urbánek Antonínč.p.74 - Petr Josef
č.p.17 - Purma Antonínč.p.46 - neobsazenoč.p.75 - Dědic Karel
č.p.18 - Hnízdo Františekč.p.47 - Fejfar Josefč.p.76 - neobydleno
č.p.19 - Čeřovský Václavč.p.48 - Poner Františekč.p.77 - Materna Jan
č.p.20 - Poner Václavč.p.49 - Kuhn Josefč.p.78 - Petřivý Antonín
č.p.21 - neobsazenoč.p.50 - Kozák Ladislavč.p.79 - Mach Josef, Čeřovský Jindřich
č.p.22 - Sedláček Josefč.p.51 - Podlipný Josefč.p.80 - Černý Václav
č.p.23 - Špůr Jiříč.p.52 - Kozel Jindřichč.p.81 - Kozel František
č.p.24 - Střihavka Františekč.p.53 - Pavel Josef č.p.82 - Jirůtka Václav
č.p.25 - Ulver Antonínč.p.54 - Bryknar Františekč.p.83 - Macnar Jan
č.p.26 - Vojkůvka Michalč.p.55 - Vaníček Josefč.p.84 - Ulvr František
č.p.27 - Trnková Františkač.p.56 - Maternová Boženač.p.85 - Vaňura František, Krotil
č.p.28 - Janák Josefč.p.57 - Šorf Františekč.p.86 - Brož Jindřich
č.p.29 - Tichý Jindřichč.p.58 - Jirůtka Jindřichč.p.87 - Pilař František
Čísla popisná 21, 42, 46 a 76 jsou nyní neobsazená.

Počet obyvatel:
Obec čítá 289 obyvatel, z toho 146 pohlaví mužského a 143 pohlaví ženského. Mladistvých do 20 let jest 63, nad 20 let 226 osob.

Vyznání náboženství:
227 u církve římskokatolické, 58 osob u církve československé a 4 osoby bez vyznání.

Zaměstnání:
Výlučně zemědělstvím se zaměstnává 74 osob, 3 osoby jsou jako soukromí podnikatelé. V obci jest 39 důchodců, ostatní mimo školní mládež pracují v námezdním poměru v některých oborech podnikání, nejvíce ve stavebnictví.

Rozloha obce:
Výměra zemědělské a jiné půdy v katastru obce jest 135.86 ha, půda jiných obcí 77.52 ha a tedy celkem 213.38 ha. Z toho jest zemědělské půdy 205.14 ha, les 1.97 ha, rybníky 0,21 ha, zastavěná ploch 4.40. ha, jiná půda - potoky atd.0.18 ha.

Škola a jiné podniky:
V obci jest jednotřídní škola, jejíž správkyně jest v tomto roce Jaroslava Zachová, válcový mlýn na pohon vodní a elektrický, patřící Josefu Zezulkovi, tkalcovna a pila majitele Františka Zezulky, nákladní autodoprava Františka Pilaře, prodejna potravinářského zboží Jednota č.41, vedoucí Jindřich Kozel a Jednota, hostinec č.217, vedoucí Anna Imlaufová.

Místní národní výbor:
MNV byl posledně reorganizován v roce 1950, má 15 členů, předsedou jest Ulrych Ladislav čp.71.

Korporace:
V obci jest tělovýchovná jednota Sokol - starostou jest Špůr Josef čp.44, hasičský sbor - velitel Čeřovský Josef čp.15, Jednotný svaz českých zemědělců s předsedou Ulvrem Antonínem čp.25.

Politické strany:
Z politických stran má místní organizaci strana Komunistická - předsedou jest Kozel František čp.34, akční výbor má v obci jako předsedu Pilaře Františka čp.87.

Knihovna:
Obecní knihovna má nyní 320 svazků, knihovníkem jest Mach Josef. Stálých čtenářů jest průměr 20.

Doprava:
Kromě spojení železnicí, kde nejbližší zastávkou jest Horní Nová Ves, vzdálená 20 minut od středu obce, jest od roku 1949 spojení také autobusem, který má zastávku u školy a jezdí několikrát denně na lince Stará Paka-Hořice a nazpět přes naší obec.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nový rok byl zahájen novoročním projevem prezidenta republiky Klementem Gottwaldem.

Zrušení autodopravy:
Dnem 2.ledna zapojil se místní autodopravce František Pilař jako námezdně pracující do ČSAD a likvidoval soukromou autodopravu. Prokázal za svého působení mnoho dobrých služeb jak obci, tak místním občanům.

Obrazy:
MNV zakoupil a vyvěsil v úřední místnosti ve škole zarámované obrazy generalisima Stalina a prezidenta republiky Klementa Gottwalda.

Dodávky:
Na rok 1951 má obec tuto dodávkovou povinnost: pšenice - 70,04 q, žito - 99 q, ječmen - 0, oves - 40.5 q, mléko - 155 992 l, vejce - 36 180 ks , brambory - 1070 q, hovězí maso - 200,25 q, vepřové maso - 70q
Osevní plán jest: pšenice 19 ha, žito 23 ha, ječmen 5,86 ha, oves 29 ha, brambory 29,21 ha.

Hospodářský referent:
Za účelem plynulého provádění plánu a odstraňování případných závad určen jest ONV soudruh Lípa z Lázních Bělohradu, který denně dochází do obce, aby se informoval s postupem prací a to jak v zemědělství, tak v místním konzumu.

Únorové oslavy:
Únorové oslavy provedla škola. Nacvičeny byly recitace, místní rozhlas vysílal význam událostí a školní dítky recitovaly občanstvu rozhlasem. Dne 15.února uspořádal MNV ve škole Rozhovory se školou, aby vzájemně shlédli práci školy a škola uviděla zájem obce o školu.

Dočasná změna ve škole:
Správkyně školy Jaroslava Zachová byla dne 2.3. odvolána na substituci do Kalné. Po dobu její nepřítomnosti vyučuje na naší škole učitel Gabriel z Hřídelce, dítky ze Hřídelce chodí do školy v Lánech. Lány mají 14 školou povinných dětí, Hřídelec 8. Dne 7.5. se učitelka Zachová vrátila a nastal opět normální stav.

KSČ:
Strana KSČ uspořádala v únoru v hostinci u Imlaufů "Ples pracujících", který měl průměrnou účast, jinak se vydařil. Funkci dosavadního předsedy místní organizace strany převzal po dosavadním předsedovi Ulvrovi Frant. Kozel František čp.34. Strana pořádá v hostinci u Imlaufů každý týden přednášku v rámci roku "stranického školení". Učitelem jest Ulvr František čp.84.

Lístky na chléb a mouku:
Podle vládního prohlášení, zpráv rozhlasu a denním tisku bylo hospodařeno chlebovinami nehospodárně v jídelnách, závodních kuchyních a dokonce se chléb zkrmoval drůbeži a dobytku. Ve snaze čeliti případným nedostatkům, zavedla vláda znovu lístky na chléb, mouku a pečivo, přičemž zaveden jest i volný trh těmito potravinami, takže spotřebitel má možnost nákupu na volném trhu v případě, že příděl na lístky nepostačuje.
Ceny byly stanoveny takto (cena na lístky/volný trh): chléb 8 Kčs/15 Kčs, mouka hladká 12 Kčs/24 Kčs, mouka hrubá 18 Kčs/36 Kčs
přičemž nařízeno přísné šetření těmito potravinami.

Schůze MNV:
Na schůzi dne 16.dubna zvolen byl jako referent pro sběr odpadových surovin Kulhánek Václav. Vzato na vědomí, že obci přidělený pozemek bývalého majitele Mikuly z H.N.Vsi byl KNV předán JZD v Horní Nové Vsi. V téže schůzi zvýšena odměna za vykonávání funkcí obec.pokladníka na 3000 Kčs ročně a školnici rovněž 3000 Kčs ročně.

Odvody:
V měsíci dubnu provedeny byly pravidelné vojenské odvody pro okres Nová Paka v "Lidovém domě" v Nové Pace. Z naší obce byli odvedeni: Dědic Josef čp.75, Macnar Jaroslav čp.83, Zezulka Ladislav čp.14.

Pochod míru:
Celostátně byl organizován v určitých střediscích Pochod míru. Pro naši obec byl sraz účastníků v Lázních Bělohradě. Odtud mělo býti pochodováno na Újezd Svatojánský, Choteč, Hřídelec, Lány a zpět do Bělohradu. Účastníci byli dekorováni bílými holubicemi. Bylo to v sobotu odpoledne. V 15.hodin spustil se prudký lijavec, který uspořádání znemožnil.

1.máj:
Svátek práce 1.máj byl slaven v okresním městě v Nové Pace, kam byly delegace sváženy vlakem, autobusy, vozy a vlastními prostředky. Z naší obce zúčastnilo se hojně občanů a delegace hasičů ve stejnokrojích.

Jarní úklid:
V rámci jarního úklidu provedena v obci požárně-policejní prohlídka Čeřovským Josefem a Krausem Karlem. Při tom proveden též sběr odpadního železa a bylo sebráno 900 kg odpadu. Sběr provedl Václav Kulhánek pod heslem " Velká sběrová akce míru".

Sokolská cvičení:
Dne 10.června uspořádal Sokol veřejné cvičení na cvičišti, přičemž byla v programu i "Česká beseda" na nově zřízeném tanečním parketu, který byl pořízen za obnos asi 10.000 Kčs a o jehož uskutečnění má kromě mnohých obětavých sokolníků zásluhy br. Špůr Josef a Vitvar Josef, kteří nešetřili námahou. Konečně i Komunální podnik, dříve "Grigo" přispěl tím, že za ohoblování prken účtoval pouze výlohy za elektrický proud. Příprava byla veliká, dobrot napečeno mnoho. Průvod přišel z Bělohradu, u školy se připojili místní a tak ještě za krásného počasí došli na cvičiště. Při zahájení programu spustila bouře a lijavec, který celo oslavu pokazil. Program byl sice po dešti vyčerpán, mnoho lidí se však rozešlo. Večer byla taneční zábava na parketu, okolo 23.hodiny spustil déšť opět, přítomní se uchýlili do místního hostince, leč i zábava byla pokažena. Nachystané občerstvení se však rozprodalo.

Založení strany KSČ:
Dne 12.května oslaveno bylo všemi organizacemi strany 30.výročí založení KSČ. Byly slavnostní schůze, besedy, projevy a pracující podepisovali pracovní závazky.

Dodávka mléka:
Jelikož byl zjištěn pokles dodávky mléka, usnesla se zemědělská komise dne 12.června upozorniti na tuto okolnost dodavatelům mléka místním rozhlasem s vybídnutím, aby dodávky mléka zvýšili, což se také stalo.

Lidové hlasování:
Vlepený novinový článek a hlasovací lístek - Kronika II str.283.

Zahajuje se lidové hlasování za Pakt míru.
Dělníci, kteří máte rádi své továrny a závody, kypící neutichajícím budovatelským ruchem, zemědělci, kteří pracujete na širých lánech družstevních polí a měníte tvář naší vesnice! Otcové a matky, kteří milujete své děti a chcete, aby vyrostly ve zdravé a šťastné lidi, mládeži, která spřádáš smělé sny o své budoucím životě, vy všichni z měst i vesnic, odevzdejte svůj hlas!
Hlasujte proti zrádné reakci!
Každý váš podpis má velkou váhu. Spolu se stamiliony podpisů mírumilovných lidí světa bude mocnou silou, která srazí ruku válečných paličů, která překazí jejich zločinné úmysly.
Všichni, kdož chcete štěstí, blahobyt a nezávislost naší vlasti a veliký rozkvět republiky v mírovém budování, pojďte s námi do dalšího rozhodného boje pro světový mír!
Ať žijí všichni, kdož neochvějně bojují za světový mír! Ať žije Světová rada míru! Ať žijí naši spojenci ve velikém zápase! Ať žijí země lidové demokracie, ať žije Čína, ať žije Německá demokratická republika! A´T žije země, jejíž lid je příkladem všemu lidstvu a nejpevnější záštitou míru a přátelství mezi národy - ať žije SSSR! Ať žije největší člověk naší doby, největší bojovník za mír - generalisimus Stalin! Ať žije náš milý a drahý prezident Klement Gottwald, který nás bezpečně stále k novým vítězstvím na naší cestě k socialismu!


Hlasovací lístek - levá část:
Ve jménu míru, svobody a štěstí našeho lidu
 • 1. souhlasím s výzvou Světové rady míru, aby byl uzavřen mírový pakt (smlouva) mezi pěti velmocemi: Sovětským svazem, Spojenými státy americkými, Čínskou lidovou republikou, Velkou Británií a Francií.

 • 2. Žádám, aby bylo okamžitě zastaveno vyzbrojování západního americkými imperialisty a aby velmoci společně mírovým způsobem rozhřešily otázku Německa.

 • 3. Odsuzuji zrádnou reakci, která podněcuje k válce, proti vlastní zemi a ve spolku s nepřáteli republiky, s esesáckými vrahy usiluje o nový Mnichov, o rozčlenění a zničení republiky.


 • Hlasovací lístek - pravá část:
  Státní znak Lidové hlasování na obranu míru razítko
    26.V. - 16.VI.1951 Československý výbor
      obránců míru
  na důkaz svého odhodlání bránit mír, připojuji svůj podpis.
  Podpis : ..................................................................
  Adresa : ...................................................................


  V naší vesnici skončena tato mírová akce dne 14.června. Několik dvojic navštívilo každou rodinu a o významu akce pohovořilo. Středisko akce bylo v hostinci u Imlaufů a jako takové označeno vývěskou za oknem. Podepsalo 167 občanů přímo v obci a 68 příslušníků obce podepsalo v závodech, kde jsou zaměstnáni. Celkem 235.

  Hlídkování:
  Od 14.června zřízena byla v obcích hlídková služba z důvodů případných požárů o žních. Byl sestaven program hlídkování o dvoučlenných hlídkách střídaným postupem. Hlídky byly občas kontrolovány příslušníky SNB.

  Žňová komise:
  Na schůzi MNV dne 26. Června ustanovena podle pokynů ONV žňová komise sestávající : Ulrych Ladislav,Čeřovský Josef, Ulver Antonín, Kozel Fratišek čp.34 a Bryknar František. Výmlatový referent Karel Kraus. Úkolem komise jest bdíti nad včasným provedením žňových prací, pokud možno skupinově.

  Odměny funkcionářů:
  ONV sdělil novou úpravu odměn funkcionářům a to: předsedovi MNV 10.000 Kčs, zeměď. referentovi 4.000 Kčs, finanční 2.000 Kčs, školský 2.000 Kčs.

  Rezignace:
  Školský referent Vagenknecht Jaroslav čp.65 rezignuje na funkci a na jeho místo zvolen Kulhánek Oldřich čp.64.

  Trestní komise:
  Zvolena byla trestní komise: předseda Pilař František čp.87, místopředseda Dutý František čp.68, Kozel Antonín čp.11.

  Mandelinka bramborová:
  Již v letních měsících proveden byl průzkum brambořišť několikráte školní mládeží, jest však nutno věnovati tomuto pozornost až do provedení sklizně. Místní rozhlas na toto 2x upozornil. V naší obci nebyla mandelinka zjištěna.

  Registrace vojáků:
  Za účelem doplnění,neb vydání vojenských knížek, byli všichni bývalí vojáci narození roku 1899 a mladší povoláni před komisi do Lázní Bělohradu, kde jim byly vydány nové vojenské knížky.

  28.říjen:
  Svátek 28.říjen prohlášen jako den znárodnění a jako takový byl oslavován, byl nedělní klid. Výročí velké říjnové revoluce: zahájen byl měsíc československo-sovětského přátelství, spojený s náborem nových členů do Svazu čsl.-sovětského přátelství. Nábor v naší obci prováděly dvojice po domech a mimo toho prodejna Jednoty. Do spolku se přihlásilo 16 nových členů.

  Škola:
  Dne 14.června svolal MNV do školy schůzi pod heslem" škola otevřených dveří", na kterou přišli rodiče dítek a školní referent referoval o novém školním řádu a potřebách školy. Dne 1.října navštívil školu zástupce armády a provedl přednášku o životě vojáka v boji za mír. Školní rok 1951/1952 byl zahájen dne 1.září. Přihlášeno jest 12 žáků. Správkyní školy jest Jaroslava Zachová. Zahájení školního roku se zúčastnil předseda MNV Ladislav Ulrych a školský referent Oldřich Kulhánek.

  Hasiči:
  Požární sbor měl jako každý rok svůj "Hasičský ples" v hospodě u Imlaufů, který se vydařil. Prováděl zdokonalování ve výcviku pravidelnými praktickými cvičeními. Zúčastnil se všech kulturních akcí v místě. Silná delegace se zúčastnila hasičského sjezdu ve Svojku. Inventář sboru byl doplněn 3 dílci hadic, které zaplatí obec. Koncem prosince se sbor zúčastnil hašení požáru u p.Němce - zahradnictví v Lázních Bělohradu.

  Sokol:
  Kromě veřejného vystoupení v červnu uspořádala sokolská mládež v měsíci srpnu taneční rej na parketu, týž den byla však pro akce v přírodě zima. 4.listopadu štafetový běh a v prosinci "Mikulášskou", spojenou s rozdáváním dárků. Rok pak zakončili Silvestrovským večírkem, kde se sešlo tolik návštěvníků, že při programu stáli i ve dveřích.

  Přednášky:
  Během roku bylo provedeno několik přednášek na různá téma, z nichž sluší se vyjmenovat přednášku soudruha Tomáška v měsíci listopadu o biologii dle učení sovětského biologa Viliamse, kterou předcházel krátký film o životě v Moskvě a v prosinci přednášku zvěrolékaře Cigánka z Nové Paky o chovu a nemocích zvířat, která byla velmi pěkně obsazena a pozorně vyslechnuta.

  Likvidace živností:
  V jarních měsících zastavila činnost místní tkalcovna Františka Zezulky čp.70 a na podzim mletí ve mlýně Josefa Zezulky čp.14. Tímto byly likvidovány všechny soukromé podniky v obci až na pilu u Františka Zezulky čp.70.

  Schůze MNV:
  Za Na schůzi MNV dne 7.prosince zvolena nová letopisná komise, jejímiž členy jsou: Čeřovský Josef čp.15, Kozel Jindřich čp.52, kronikář Medlík Josef čp.61.

  Pojízdná prodejna:
  V prosinci navštívila naši obec pojízdná prodejna Jednoty z Nové Paky, která v hostinci u Imlaufů vyložila ku koupi různé textilie a předměty denní spotřeby.

  Stavby:
  Během roku provedl přestavbu obytných místností Bryknar František, Brádle Jindřich čp.69 a přístavbu podkrovní světnice Kozel Antonín čp.11.

  Likvidace smluv:
  Ku konci roku provedl MNV schůzi zemědělců, ve které byly likvidovány dodávkové smlouvy se zemědělci.

  Narození:
  Ladislav Bekr čp.62

  Sňatky:
  Provdala se Kozlová Libuše čp.11 za Jaroslava Beneše z Horní Nové Vsi, Vaníčková Božena čp.55 za Oldřicha Černého čp.80, Kozlová Libuše čp.6 za Zdeňka Šišku z Hradce Králové a Krausová Věra čp.7 za Jaroslava Kulhánka z Hořic.

  Úmrtí:
  Šturma František čp.30, Kociánová Františka čp.72, Čížková Františka čp.21, Sucharda Josef čp.22, Drašarová Emílie čp.16, Fetrová Anna čp.9, Sedláčková Františka čp. 22, Hrnčíř Jan čp.40 -devadesátiletý, který si ještě před smrtí zlomil nohu.

  Vánoce:
  Aby vánoční volno o Vánocích bylo plynulé, stanovila vláda, že svátek sv.Štěpána, který připadl na středu, bude přenesen na pondělí dne 24.prosince a tento den bude dnem pracovního klidu. Byly tudíž dny sváteční 23.,24. a 25.prosince a den 26.prosince jako den pracovní.

  Počasí, úroda, ceny:
  Počasí bylo po celý rok příznivé sněhu bylo po Novém roce málo, brzo roztál, léto bylo teplé a poměrně dosti srážek, v pozdním podzimu však sucho, beze srážek takže na mnohých místech byl pociťován nedostatek vody a voda pro dobytek byla vezena z potoka. První sníh napadal pak dne 30.listopadu, zase roztál a až do konce roku bylo beze sněhu s občasnými mírnými mrazíky.
  Úroda byla dobrá, brambor místy méně, bylo však dostatek sena a i otavy byly dobré.
  Ceny se pohybovaly:
  Třešně 10-12 Kčs, jablka 8-12 Kčs, hrušky 6-10 Kčs, švestky 5-7 Kčs, ovoce padané 2 Kčs za 1kg.
  V této souvislosti je třeba se zmíniti, že tohoto roku bylo vysázeno v obci mnoho ovocných stromků všech odrůd a druhů a to jednak z okresní školky ve Vidochově, jednak z Kuhnovy školky v Brtvi a i odjinud.


  Rok 1952

  Nový rok 1952 je přestupným. Tento rok je předposledním rokem prvé pětiletky a jako minulá léta i letos pronesl novoroční poselství rozhlasem prezident republiky Klement Gottwald.
  A již zase začíná běžný život se všemi radostmi a starostmi, noví lidé přichází na svět a staří zpravidla odchází. Je to zákon přírody, který se každoročně opakuje a v naší obci nezačal nový rok nejlépe, neboť již prvý den utrpěla úraz na noze Anna Nosková čp.67 a druhého dne si zlomila ruku Anna Ulvrová čp.84, takže obě byly převezeny do nemocnice v Nové Pace k léčení.

  Úspora v zásobování:
  Od prvního ledna jest nařízena nová úprava zásobování na vázaném trhu. Spotřebitelé jsou rozděleni dle věku do 6ti, 12ti a 18ti let, dále pracující, důchodci a jiné osoby, kteří obdrží lístky základní. Druhá změna jest výdej lístků na potraviny za kalendářní měsíc - dosud byla platnost 28 dní. Za samozásobitele jsou určeny osoby obhospodařující nad 50 arů půdy. Potravinové lístky jsou rozděleny na cukr a mýdlo, lístky na potraviny a šatenky. Tyto lístky neobdrží vůbec vesničtí boháči, soukromí podnikatelé, kteří zaměstnávají pracovní síly a ti zemědělci, kteří nesplní dodávkové povinnosti ke státu. Jest tedy zaveden do zásobování pořádek, neboť dávky potravin jsou dle druhu lístku odstupňovány. Nejvyšší dávky jsou na lístky pro pracující, nejnižší pak na lístky základní, které mají zpravidla osoby mimo pracovní poměr.

  Sbírka na Koreu:
  Z podnětu akčního výboru Národní fronty uspořádána byla v měsíci březnu dobrovolná sbírka na strádající Koreu, která jest již druhý rok vystavena ničivým následkům války. Několik dvojic po domech sebralo, co bylo darováno na penězích a tak se naše obec zapojila do akce pořádané celostátně.

  Jednotný svaz českých zemědělců:
  Na příkaz ministerstva zemědělství provedena byla likvidace zemědělské organizace "Jednotný svaz českých zemědělců" Její majetek a to volný vklad 1367,- Kčs a vázaný vklad 3191,- Kčs byl převzat MNV a organizace jako taková se rozešla. Posledním předsedou spolku byl Ulver Antonín čp.25.

  Obecní rada:
  Sešla se v tomto roce poprvé dne 8.ledna a pak již se scházela po celý rok pravidelně. Projednávala obecní záležitosti, mezi jiným zakoupila skříň pro školu za 4.525 Kčs do úřadovny. MNV odkoupila 4 židle, mezi občany rozdělila 10 m dříví z obecního lesa, usnesla se na investičním programu, na pořízení pouličního osvětlení, na postavení hasičské zbrojnice, na postavení obecní úřadovny, na úpravě cest v Horních Lánech a mnoho jiných usnesení pro obec výhodných a potřebných.
  Obecní rozpočet - radou stanovený rozpočet vykazuje spotřebu 117.000 Kčs. Úhrada jest však pouze 34.500 Kčs.

  Sběr šrotu:
  Mimo sběru papíru a jiných odpadů proveden byl v obci 2x sběr kovového šrotu, který vykázal dne 7.června 850 kg a dne 5.listopadu 2000 kg sebraného šrotu.

  Slintavka:
  3.srpna objevila se slintavka u dobytka Antonína Ulvra čp.25, u Jana Kozla čp.6, u Romaniuka čp.37 a Vitvarů čp.66. Mírný průběh a pečlivé ošetřování dalšímu šíření zabránilo a nemoc brzy likvidovalo tak, že k úhynu dobytka nedošlo.

  Obrna vepřů:
  Obrna vepřů postihla tento rok opět vepře některých zemědělců v obci, mezi jinými u Vitvarů čp.66, u Šorfů čp.57 a Kulhánků čp.64, ale i jinde.

  Mandelinka bramborová:
  29.června oznámil místní rozhlas, že škůdce brambor mandelinka bramborová byla zjištěna na bramborové kultuře v našem okrese. Pro provedení opatření byly v obci určeny hlídací skupiny, které bramborové kultury občas prohlížely. Vedoucími skupin byli: Čeřovský Josef, Romaniuk Michal, Kozel Antonín, Špůr Jiří čp.23. 14.-července nalezena byla larva mandelinky na kultuře u Antonína Urbánka a Václava Jirůtky a později i jinde. Účelné prohlídky kultur zabránily šíření, takže ku škodám ve větším rozsahu nedošlo. Na hledacích akcích podílela se také správkyně školy se žactvem.

  Nový tajemník:
  Dne 3.srpna nastoupil v obci ve funkci tajemníka Jan Kout z Lázní Bělohradu. Dosavadní tajemník Vích odešel do Hřídelce.

  Požár:
  Dne 14.srpna okolo půlnoci vypukl požár v zemědělské usedlosti Viléma Dreslera v sousedním Valdově. Oharky popela padaly až v Lánech. Usedlost lehla popelem. Majitel sám požár založil a pak se oběsil.

  Odvody:
  Při pravidelných letošních odvodech branců byli odvedeni: Kulhánek Milan čp.35, Hnízdo Ladislav čp.18, Romaniuk Jaroslav čp.37, Podlipný Václav čp.51, kteří v říjnu odešli na vojnu. Nebyl odveden Čeřovský Josef čp.15.

  Obecní knihovna:
  Knihovna má 298 svazků převážně hodnotných knih, průměr čtenářů jest 22. Knihovníkem jest Josef Mach čp.79, kde je knihovna dosud umístěna.

  Škola:
  Školní rok končil 28.června 1952, kdy se s dětmi před odchodem na prázdniny rozloučila správkyně školy Zachová. Zakončení bylo spojeno s oslavou a kulturní vložkou, vysílanou místním rozhlasem. Během roku navštěvovalo školu 14 dítek. Během roku bylo žactvo rentgenováno, provedena prohlídka zraku a chrupu. V červnu byl proveden autobusový zájezd do Prahy. Během roku zúčastnilo se žactvo akcí sběru šrotu a mandelinky bramborové. 1.září byl školní rok 1952/53 zahájen se 14ti. Žáky, na střední školu v Lázních Bělohradě chodí 11 žáků a 1 děvče navštěvuje reálné gymnázium v Nové Pace. Správkyní školy jest opět učitelka Zachová.
  29.září navštívil školu pojízdný biograf, který předvedl film "Jak se tvoří mrajy" za velkého zájmu dítek. 17.listopadu obdržela správkyně školy vyrozumění o přemístění do Sušice - onemocněla, takže 17.-19.listopadu se neučilo. 20.listopadu dostavila se učitelka Karešová z Lázní Bělohradu, učila na zdejší škole do 3.12. a 4.prosince nastoupila opět učitelka Zachová, když mezitím rodičovské sdružení intervenovalo za její ponechání v Lánech. A tak uběhla předvánoční doba a dne 23.prosince nastaly dětem vánoční prázdniny až do konce roku.

  Hasiči:
  Stav členstva se nezměnil. V únoru uspořádal sbor ples u Imlaufů, který navštívilo mnoho přespolních. V červenci zúčastnili se se hasiči hasičského sjezdu v Lázních Bělohradu, v srpnu hašení požáru u Dreslerů ve Valdově a během roku se zdokonalovalo ve výcviku. Valná hromada rozhodla, že funkcionáři zůstali nezměněni.

  Sokol:
  Při valné hromadě byl zvolen starostou Špůr Josef čp.44, jednatelem Jirutka Oldřich čp.82, pokladníkem Bryknar František čp.54, náčelník Černý Josef čp.80, náčelnice Marie Zahradníková . V lednu sehrál u Imlaufů pro děti hru "Perníková chaloupka", v únoru uspořádal "Babí hop" - oboje se vydařilo. Družstvo cvičilo o Sokolském dnu v Bělohradě. Mládež prováděla v letních měsících úpravu terénu kolem chaty o což se svědomitě staral Podlipný Václav.

  Veřejná činnost:
  Během roku uspořádáno bylo v obci 134 různých schůzí, přednášek a projevů, kromě družstevních. Byly to zejména schůze strany KSČ, hasičů, Sokola, výboru Národní fronty, přednáška k Mezinárodnímu dnu žen, rozhovory o státním rozpočtu. Vysvětlení procesu s vesnickým boháčem Cermanem z Čisté, přednáška o rakovině, oslava VŘSR, schůze strany o JZD a 19.sjezdu KSSS, přednáška o živočišné výrobě a několik schůzí spotřebního družstva Jednota.
  Třikráte během roku navštívila obec pojízdná prodejna Jednoty, která přivezla zejména textil a dětské hračky.

  Narození:
  Dědek Jiří čp.67, Purmová Jarča čp.17, Fejfarová Hana čp.47.

  Sňatky:
  Bryknarová Blanka čp.54 se provdala za pana Pacholíka a odstěhovala se do Staré Paky. Václav Zezulka čp.14 se oženil se sl. Fejfarovou z Lužan a odešli do Hradce Králové a Čeřovský Jiří se oženil se sl. Záveskou z Radkyně a založili domácnost v Lánech čp.15.

  Úmrtí:
  Jirutka Jindřich čp.58 ve stáří 51 roků.

  Počasí:
  Počasí bylo nepříznivé téměř po celý rok. Nepříznivé ovoci, sklizni sena, žním i pracím v podzimu. Tak sníh, který se po Novém roce udržel, roztál v polovici ledna úplně. Dne 14.ledna bylo o polednách 6 stupňů nad nulou, teplo a beze sněhu se udrželo až do 6.února. 10.února napadlo 70 cm sněhu, který se neudržel, napadl nový a tak nestálé počasí trvalo stále. Dne 7.března byl mráz 14 stupňů, v polovici března bylo již pěkně a sucho. Petr Nosek dne 18.března již smykoval. Začátkem dubna padal ještě sníh, v noci z 19. na 20.května uhodil mráz 4 stupně pod nulou, 20.května poletoval sníh, v noci nový mráz, takže vše co bylo v květu pomrzlo. Studené jarní počasí s dešti se udrželo až do poloviny června, takže senoseč se značně opozdila.
  V červenci byla velká vedra 25-30 stupňů. Dne 8.července dokonce 32 st. a 4.září nastaly deště a téměř každý den byla alespoň přeháňka. 7.října byl první mráz -3 st., 10.října mráz -4 st. Dne 8.listopadu napadl sníh a tak sníh s deštěm byly denním jevem až do 5.prosince, kdy zamrzlo. Nepříznivé počasí mělo vliv na ovoce, které pomrzlo již v květu a neurodilo se, na polní práce, které se pozdily, na sklizeň a to i brambor a cukrovky. Počasí zavinilo, že nebyla dokončena orba a setí pšenice, sklizeň brambor a řepy provedena byla za velmi ztížených podmínek povětrnostních, za deště a chladna. Mimo nepříznivé počasí vyskytovalo se i mnoho chroustů, které v rojích obletovalo v podvečer stromoví. Úroda byla proto v některých plodinách velmi slabá. Sena méně, otava téměř žádná, brambor bylo méně a malé, cukrovka byla slabší, jedině krmná řepa se vydařila.

  Osevní plán a dodávka:
  Osev pšenice 21.69 ha - dodávka 89q, žito 25.23ha - dod. 230q, ječmen 12ha - dod. 24q, oves 17ha - dod. 76q, cukrovka 2ha - dod. 500q, brambory polor. 21ha a pozdní 29ha - dod.1119q, okopaniny 7ha - dod. 0, mák 3ha - dod.12q, cibule 0,5ha - dod.45q, kapusta 0,2ha - dod.28q
  Veškerá dodávková povinnost byla splněna na 100%.
  Osevní plán a dodávka jsou posledními pro soukromý sektor, kdy jednotliví zemědělci hospodařili na malých rozdrobených políčkách, rozesetých po celém katastru a zabíhající i do katastrů obcí sousedních, neboť i v naší obci uskuteční se letos socialistická velkovýroba, neboť i u nás založeno bylo "Jednotné zemědělské družstvo".

  Jednotné zemědělské družstvo - JZD:
  A jak to vlastně se založením družstva bylo? Podle pokynů vlády, vydaných na základě zkušeností ze Sovětského svazu, jeví se nutným, aby i v sektoru zemědělském, právě tak jako v průmyslu, zracionalizována byla výroba, zlevněna práce, těžké práce přeneseny na stroje, čímž nelze dosáhnouti individuálním hospodařením jednotlivců, nýbrž zemědělskou velkovýrobou a to spojením malých a středních rolníků ve společné práci v JZD. Až do letošního roku byla na celém okrese pouze 3 zemědělská družstva vyšších typů a to v Horní Nové Vsi, Roškopově a Slemeně. Družstva I.typu pokud v obcích byla, neprojevovala téměř žádnou činnost a snahu jíti kupředu.

  Pro bělohradskou kotlinu bylo tedy směrodatným jak se vyvíjí a zmáhá družstvo v Horní Nové Vsi. Družstvo toto bylo však z důvodů různých špatným příkladem, malé výtěžky, opožděná polní práce atd., proto jako příklad málo přitažlivé. V letních měsících nabývá sekce zakládání družstev v okrese organizovaných forem. Konají se přednášky, přesvědčování rolníků dům od domu, agitace tiskem i místním rozhlasem. Vesnické noviny novopackého okresu pomáhají rovněž články, upozorňováno jest na jednotlivce, kteří by měli podmínky státi se družstevníky. Propagace funguje dobře. 15. července uspořádaná jest veřejná schůze zemědělců, na které redaktor Vesnických novin Kapustník a ing Adamec objasňují otázky zcelování půdy a upozornili, že družstvo se tvoří zpravidla v katastrech obce. Okolní obce založí-li družstvo dříve, budou se domáhati získání půdy ve svých katastrech, kterou dosud obhospodařují zemědělci z Lánů.

  17.července jsou založena družstva v Bělé u Pecky a v Bělohradě.
  30.července v Újezdě Svatojánském a o dva dny poté v Chotči.
  V Lánech probíhá akce přesvědčování téměř denně. Denně navštíví některého zemědělce některý člen instruktorského z Nové Paky.
  Rolníci nacházeli u svých domů letáky, psané třeba i na útržcích papírových pytlů:

  útržek

  Od 30.července voláni jsou zemědělci postupně na MNV, kde jsou místním tajemníkem a neb přítomným jiným orgánem získáváni vysvětlováním výhod pro družstvo. Po této akci vyslovil se pro družstvo přímo jako prvý Zezulka Josef čp.14. Na to následovala schůze MNV a zemědělské komise, rozdány byly přihlášky ke vstupu do družstva, které pak podepsala většina. Zbytek zemědělců podepsal postupně dodatečně. Tím bylo zapojeno do družstva 63 zemědělských závodů. Zemědělec Josef Svatý čp.4 nepřijal sice členství v JZD, podepsal hospodářsko-technickou úpravu půdy a společné obdělávání pozemků. Jsou tudíž v družstvu všechna popisná čísla s ornou půdou, vyjíma čp.56, kde majitel s ohledem na celkové poměry a nepatrnou výměru do družstva nevstoupil. Tím založeno bylo v Lánech Jednotné zemědělské družstvo dnem 4.září 1952 jako družstvo II.typu. Hned poté přikročeno bylo k provedení celé technické úpravy půdy..

  Na schůzi dne 20.srpna zvolen přípravný výbor a to: Josef Fetter čp.9 jako předseda, Čeřovský Josef čp.15 hospodář a pokladník, Zezulka Josef čp.14, Špůr Jiří čp.23, Vojík Jan čp.39, Kraus Karel čp.7, Ulrych Josef čp.71. Jako členové výboru, kteří se ujali potřebných prací společných úkolů, zvolen skupinář Kozel Antonín čp.11 a účetní Bryknar František čp.54.
  Po delším jednání odpadly družstvu pozemky, ležící v katastrech sousedních obcí L.Bělohradu, H.N.Vsi, provedena úprava se Sv.Újezdem a Hřídelcem a od těchto obcí získány pozemky náhradní ve stejné výměře.. Pokud nebylo dostatek luk, byla náhradou dána orná půda, takže po provedené úpravě jest výměra půdy 197 ha.

  Podzimní práce v družstvu konány byly pro špatné počasí velmi ztíženě. Částečnou orbu a odvoz hnoje provedly traktory Státní strojní stanice a jinak pracovali zemědělci svými potahy. Pro nepřízeň počasí nebyli práce plně ukončeny v hluboké orbě a setí pšenice. Ještě na podzim bylo přikročeno k vyměřování záhumenek, t.j. dílců, na kterých mohou družstevníci hospodařiti soukromě. Záhumenky byly vyměřeny a vykolíkovány průměrem 50 arů jednotlivci a to jednak "na Pustých", jednak kolem dráhy k "verpánům" až za Urbánkovi. Po vyměření přinesl ing.Adamec zprávu, že záhumenky mohou býti až ve III.typu a proto i tato půda byla obdělána společně. K úhradě výloh družstva do konce roku vybrána byla od členů družstva záloha na polní práce ve výši 500 Kčs na 1 ha půdy. Celkový náklad na podzimní práce byl 234-078 Kčs, na 1 ha připadly výlohy 1643 Kčs. Družstvo jest tedy právoplatně ustaveno, společný začátek je dobrý. Záleží nyní na všech činitelích, jak bude družstvo pokračovati dále.

  Postup socializace vesnice v okrese Nová Paka pokračoval takovým tempem, že do konce roku ustavena byla družstva ve všech obcích okresu.

  Živnosti:
  Poslední soukromý podnik v obci a to pila Františka Zezulky čp.70 likvidovala činnost.


  Rok 1953

  Začíná nový rok jako poslední rok prvé pětiletky, ale bohatý na různé domácí i zahraniční události. Zahájen byl již tradičně projevem prezidenta republiky Klementa Gottwalda.

  Daňová úprava:
  Od 1.ledna vstoupila v platnost nová daňová úprava, která má zjednodušit nový daňový systém. Zavedeny a případně upraveny jsou daň zemědělská, živnostenská, z obratu, z pracovních výkonů, daň domovní a činžovní a ruší se různé vybírané dávky jako z používání místností apod.

  Maloobchodní ceny:
  Souběžně jsou provedeny inventury v obchodech a zaokrouhleny maloobchodní ceny tak, aby cena končila celou korunou. Tak cukr krystal stál 15,20 Kčs - nyní 15 Kčs, cukr kostky 15,70 Kčs - nyní 16 Kčs za 1 kg apod.

  Nehoda autobusu:
  Dne 19.1. ve 14,30 hod. se srazil v Horních Lánech autobus jedoucí z Nové Paky do Bělohradu s nákladním autem z Nové Paky. Obě vozidla se poškodila, cestující z autobusu pokračovali dále pěšky, k úrazu nedošlo.

  Úmrtí J.V.Stalina:
  Dne 5.března byla veřejnost vzrušena rozhlasovou zprávou o smrti předsedy rady ministrů SSSR Josefa V.Stalina, který zemřel po těžké nemoci dne 5.3. ve 21,50 hod. V celé zemi byl vyhlášen státní smutek. Pohřeb byl 9.3. v Moskvě a zúčastnil se ho prezident republiky s vládou v čele s předsedou A.Zápotockým.

  Úmrtí Klementa Gottwalda:
  A ještě ani smuteční pořady neskončily a již přichází nová zpráva. 13.března hlásí rozhlas těžké onemocnění prezidenta K.Gottwalda a dne 14.března jeho smrt. Zemřel dne 14.března v 11 hodin, jsa do poslední chvíle při vědomí. Znovu se ozývají smuteční chorály z amplionů, činí se přípravy na důstojný pohřeb. Ve všech obcích jsou pořádány tryzny, do Prahy jsou odváženy věnce strany, obcí, korporací. Za zdejší obec položili věnce v Praze předseda MNV Ladislav Ulrych a předseda JZD Josef Fettr. Mimo vyhlášeného smutku jsou v obcích vyloženy kondolenční archy k podpisu. 19.3. byl vysílán průběh pohřbu rozhlasem. V místní škole je vytvořen katafalk s čestnou stráží příslušníků strany, u kterého obecenstvo přenos vyslechlo. Zemřel jeden ze zakládajících členů strany ve stáří 57 roků.

  Nový prezident:
  Dne 21.března se sešlo Národní shromáždění k volbě nového prezidenta republiky. 271 hlasy a tudíž všemi přítomnými poslanci byl zvolen dosavadní předseda vlády Antonín Zápotocký. Současně byl do funkce ministerského předsedy zvolen dosavadní náměstek Viliam Široký.

  Autobusová nehoda:
  Dne 25.4. se v Horní Nové Vsi vznítil benzin v autobusu, který vezl školní děti na lesní brigádu na Pecce. V autobusu bylo 60 dětí. V náhlé panice 8 dětí utrpělo úrazy a popáleniny. Byly odvezeny do nemocnice v Nové Pace. Mezi nimi jela i Eva Vojíková z Lány čp.39, která měla poškozenou šlachu na levé ruce. Autobus shořel.

  1.máj:
  Oslava svátku pracujících byla letos dopoledne v Nové Pace a odpoledne v Lázních Bělohradu. Mezi četnými závazky, které byly vyhlášeny k 1.máji byl i závazek JZD Lány, že o 5 dní dříve ,než bylo stanoveno, ošetří brambory a o 2 dny dříve řepu. MNV pořídí u školy tabuli, kde budou uveřejňovány významné události. Obojí bylo splněno.

  Výročí osvobození:
  K výročí osvobození sovětskou armádou bylo dne 8.5. slavnostní zasedání MNV a dne 10.5. byl uskutečněn běh vítězství, kterého se zúčastnilo 25 závodníků.

  Rozruch s penězi:
  Po celý měsíc panuje horečné nakupování zboží, povídá se, že „bude něco s penězi“. Lidé nakupují vše, co je na prodej bez ohledu na kvalitu a potřebu.

  Měnová reforma:
  Až dne 30.5. v 17 hodin ohlásil rozhlas měnovou reformu. Obchody se uzavřely, provádí se inventury, současně je zrušený i přídělový systém zboží a od 1.června je zboží mimo uhlí volné. Provádí se výměna dosud platících peněz za nové v poměru za prvých 300 Kčs pro rodinu 1:50, čili 50 Kčs nyní 1 koruna. Bankovní vklady a vklady ve spořitelnách jsou hodnoceny do 10 tisíc 1:5, dále pak odstupňovaně až do 1:50. Vázané vklady jsou zrušeny. Všechno zboží dostalo nové maloobchodní ceny, zpravidla v poměru k cenám na volném trhu, také 1:5. Tak ku příkladu cukr na volném trhu stál 70 Kčs, nyní 14 Kčs za kg.
  Výměnu peněz provádí poštovní úřady se zřízenými pobočkami proti odebrání kmenového listu a zaznamenání výměny v občanském průkazu. Prvé dny bylo opatření s penězi pokládáno všeobecně za opatření chaotická, dle vládních prohlášení muselo být ozdravění měny provedeno a oběť přinesou všichni.

  Nová evidence obyvatelstva:
  V celé republice se provádí nová evidence obyvatelstva. V Lánech ve dnech 13.-17.července na MNV. Každý občan od 15ti let vyplní dvě přihlášky. Přihlášení se zapisuje do domovských listů a zaznamenává v občanských průkazech. Děti do 15ti let jsou vedeny v přihlášce matky, kde není otec. Každý občan musí být hlášen a je povinen hlásit i každou změnu.

  Snížení ceny:
  Dne 30.září nastalo podle usnesení vlády snížení maloobchodních cen u některých druhů zboží - zejména textilu až o 30%. Mléko, máslo, masné výrobky, vejce a brambory podržely své dosavadní ceny.

  Odvody branců:
  Při pravidelných odvodech byli dne 16.září odvedeni: Černý Josef čp.80, Kozel Václav čp.52, Podlipný Slávek čp.51, Střihavka Jaroslav čp.24, kteří dne 28.,29. a 30.října narukovali.

  Škola:
  Školní rok 1952/53 končil dne 30.června, kdy se rozloučila se žactvem dosavadní správkyně školy Zachová, která byla přemístěna jinam. Školní mládež se během roku zúčastnila všech oslav a kulturních podniků v místě, pilně prováděla sběr odpadových hmot a lesních plodin, při hledacích akcích mandelinky bramborové a ve žních vypomáhala při polních pracích - zejména stavění mandelíků, za což byla pochválena v místním rozhlase. Školní rok 1953/54 byl zahájen 1.září. Novou správkyní školy je ustanovena učitelka Kubalíková z Valdova. Jelikož se očekávalo, že nový učitel bude ženatý, zahájila obec práce na restaurování bytu pro ženatého učitele ve škole, nářadí Sokola bylo odstěhováno do Jednoty u Imlaufů a ve škole byl upraven vhodný rodinný byt.

  Hasiči:
  Členstvo co do počtu je stále stejné. Ubyl pouze Ant. Imlauf, který zemřel. Během roku se hasiči zdokonalovali ve výcviku, zakoupeno bylo 23 kusů spojek k hadicím a bylo rozhodnuto o stavbě nové zbrojnice. Tradiční Hasičský ples u Imlaufů se vydařil.

  Knihovna:
  Má 291 svazků. Knihovníkem je stále Josef Mach čp.79. Průměr čtenářů je 21.

  Sokol:
  Během roku nevyvíjí zvláštní činnost, kromě akcí pořádaných u příležitosti akcí celostátních. V únoru měli ples, který se vydařil a během léta se s nářadím přestěhovali ze školy do hostince u Imlaufů. Členové ubyli pouze odchodem na vojnu.

  Veřejná činnost:
  Tento rok byl na schůze a přednášky bohatý. Mimo obvyklých schůzí rady MNV, hasičů, Sokola, JZD atd. byly to zejména schůze zemědělců o vzorových stanovách JZD, kde referoval s.Ulrych ze Stupné, schůze občanstva o nové daňové reformě Vána-Kračmar z Nové Paky, Dr. Kysely o péči o zdraví na vesnici, únorové události s.Dohnal z Nové Paky, přednáška o J.Fučíkovi - učitel Vitvar ze Staré Paky, členské schůze místní Jednoty a jiné.

  Jednota:
  Místní jednota prováděla výkupy ovoce. Celkem se vykoupilo 960 q, tedy téměř 10 vagónů.

  Úroda:
  V průměru vesměs dobrá, celoroční sucho mělo vliv na vývin plodin, obilí bylo nízké a řídké, proto zejména slámy bylo nedostatek. Otavy byly lepší než sena, brambor bylo méně a strupové. U slámy si zemědělci vypomáhali listím ze stromů, které hrabali na zahradách a v lesích.

  Dodávky:
  Byli neúměrně vysoké. Žito 300q, pšenice 200q, ječmen 70q, oves 75q, brambory 850q, mák 16q, cukrovka 900q, maso hovězí 211,4q, vepřové 92,85q, vejce 37520 kusů, mléko 140 740 litrů.

  Stavba váhy:
  Dne 11.12. se započalo se stavbou můstkové váhy v režii JZD a za finanční podpory obce.

  Adaptace domků:
  Urbánek Antonín čp.45 provedl přístavbu obytné místnosti, Kuhn Josef čp.49 přistavěl kůlnu a světnici.

  Odvody:
  Dne 24.11. byly provedeny odvody nevojáků ve stáří do 50ti let.

  Narození:
  Krotilová Jaroslava čp.83, Portychová čp.72, Bekrová Helena čp.62, Čeřovská Hana čp.15.

  Úmrtí:
  Ulrych Bohumil čp.52, stár 78 roků, Čeřovská Anna čp.44 ve stáří 83 let, Nosek Antonín čp.10 stár 58 let, Bekr František čp.43 stár 65 let, Imlauf Antonín čp.13 stár 64 roků, Mach Antonín čp.5 stár 83 let a Materna Antonín čp.57 ve stáří 85 let.

  Svatby:
  Špůr Jiří čp.23 se slečnou Hamanovou z Uhlířů a založili domácnost čp.23, Drašarová Božena čp.16 s panem Jorem se odstěhovala do Chotělic, Imlaufová Slávka čp.13 s Černým Václavem a odešli do Prahy, Macnar Jaroslav čp.83 se sl.Reimontovou z Bělohradu jsou v Žamberku, Nosková Marie čp.10 s Josefem Krausem z Radkyně a založili domácnost v čp.10, Kulhánek Slávek čp.35 se sl.Vedralovou z Prahy a jsou v Litvínově.

  Počasí:
  Po Novém roce zima. Dne 20.ledna mráz -17 st. a nejsilnější mráz 19.února -19 st. Do poloviny února mokrý sníh a od 20.února již téměř bez sněhu. 26.2. krásné počasí a na „dvaapadesátce“ se rozhazoval hnůj. 3.3. se již na „Pustých“ oralo. Pak již bylo pěkně a 7.5. padal sníh, 10.5. byl mráz 4 st., takže částečně pomrzlo květenství na ovoce (třešně a ořechy). 17.5. velká smršť s deštěm, polámány stromy, v červnu stále přeháňky, které zdržují senoseče. 27.7. vedro až 29st. ve stínu, 31.8. velký vítr, který sklátil mnoho ovoce. Měsíc září byl suchý a teplý, málo srážek, v říjnu již byl pociťován nedostatek vody. První mrazík 10.října 4 st. Částečně pomrzla řepa, celý říjen byl bez deště a to samé v listopadu. První sníh padal 21.prosince. Vánoce byly již pod sněhem, druhý den vánoční bylo 10cm sněhu za teplého počasí až do konce roku.

  JZD:
  Přípravný výbor zvolený v roce 1952 funguje i v tomto roce. Během zimy schůzoval o potřebných opatřeních pro jaro a již brzy z jara jsou zahájeny polní práce na zcelených honech. Včas bylo zaseto, zasázeny brambory, řepa a jiné plodiny. Přiblížila se senoseč, kterou provedli zemědělci samostatně. 17.7. začaly žně. Nejdříve ozimá směska, žito, pak již jedno po druhém. Práce šla rychle kupředu, sekalo se dle potřeby samovazem, ručně i sekačkami. Již 27.7. začalo mlácení obilí, mlátilo se ve stodolách u Mertů, Krausů, Purmů a později Čeřovských čp.15. Současně se zahájením žní hlídkují v noci dvoučlenné hlídky z důvodů požárních. Skupinář A.Kozel čp.11 určuje každodenně práci, místní rozhlas je plně družstvu k dispozici. 18.8. je výmlat skončen, 25.srpna se již sklízí brambory. 15.10.začala sklizeň cukrovky a druhý den krmné řepy. U cukrovky a řepy jsou určeny dílce, které každý sklidí sám. Sklizeň je 25.října skončena. Mezitím se provádí příprava půdy pro setí a JZD Lány je mezi prvními v podzimních pracích. Při žňových pracích a při sklizni máku pomáhala hodně školní mládež. I občané nedružstevníci pomáhali dle možnosti a MNV se plně zapojil do práce v družstvu.

  Po celou dobu prací nedošlo k vážnějším otřesům. Občas se družstevníci mezi sebou poškorpili, vyměnili si názory a bylo zase dobře. Nespokojenost se projevila po žních. Vysoké státní dodávky obilí a brambor byly příčinou, že naturální dávky byly malé a obilí nebylo v některých případech ani na samozásobitelské dávky. Slámy pak byl všeobecný nedostatek v důsledku sucha. Za tohoto stavu kritika právem neprávem hledala a viděla příčinu neúspěchu jenom v družstvu. 12.prosince byla valná hromada JZD s programem provést novou volbu předsednictva. Jako zástupci ONV dostavili se ing Machek a Adamec a museli vyslechnout mnoho stesků 48 přítomných družstevníků a družstevnic. Rozhovory byly místy velmi živé a za tohoto stavu volba ani provedena nebyla. V den valné hromady měli již podány odhlášky z družstva Kulhánek Ant. čp.35, Romaniuk Michal čp.37 a Petřivý Ant. čp.78. Tato situace se do konce roku nezměnila, naopak odhlášek přibývalo. Dnem 31.prosince končí hospodářský plán a „prvá Gottwaldova pětiletka“.


  Rok 1954

  Poškození kříže a kapličky:
  Dne 19.ledna povalil autodopravce Jaroš ze Štikova, který vezl chléb do místní Jednoty, kříž před kapličkou tak, že se rozbil na několik kusů. Dosti dlouho se povalovaly tyto trosky před kapličkou, nikdo se opravy nechopil. Až v létě zedníci Ulrych Ladislav čp.71, Kulhánek Oldřich čp.64 za obstarání kříže Václavem Jirůtkou čp.81, sochu znovu postavili. Není tady nic divného, ale přece ... Postavení provedli komunisté, když vyznavači víry se k tomu neměli.

  Snížení cen:
  Od 1.března nastalo snížení cen u převážné části zboží. Zejména u textilu činí snížení až 40% proti cenám dosavadním. U hlavních druhů potravin je však snížení velmi nepatrné.

  Úprava silnice:
  V dubnu zahájila silniční správa práce na úpravě silnice od rybníka v L.Bělohradu přes Lány k Hořením Lánům, která bude asfaltována.

  Volby do obcí, okresů a krajů:
  Strana a vláda navrhly, aby volby do obcí, u kterých volební období v tomto roce končí, byly provedeny v neděli dne 16.května. V obcích do 400 obyvatel, mezi které patří i obec Lány, volí se kandidáti v jednom volebním obvodu. Rada MNV jmenovala obvodní volební komisi a to Fettr Josef čp.9, Kozel František čp.34, Dutý František čp.68, Ulver František čp.83, Jirůtka Karel čp.36. Tato komise připraví volby. Okrsková komise "„Dědič Josef čp.75, Ludvík Rudolf čp.63, Medlík Josef čp.61, Brož Jindřich čp.86. Tato komise řídí a provádí volby. Kandidáty do MNV navrhují strany a korporace.

  KSČ navrhla: Ulrych Ladislav čp.71, Pilař František čp.87, Kulhánek Oldřich čp. 64, Poner František čp. 48, Brožová Marie čp. 86.
  Sokol: Bryknar František čp.54, Vagenknechtová Marta čp.65
  Hasiči: Střihavka František čp.54, Čeřovský Josef čp.15, Kozel Antonín čp.11

  Jelikož navržené Vagenknechtová a Brožová nepřijali, byl navržen Fettr Josef, který přijal. Volebních schůzí bylo několik a jako řečníci se jich zúčastnili: tajemník Kozel Jan, učitel Nosek z Nové Paky, kandidátka do okresu Malinová z Chotče a tajemník Stuchlík z Hradce Králové. Volební místnost byla v hostinci u Imlaufů, místnosti byly vyzdobeny. Volby byly provedeny hladce. K volbám se dostavili všichni dle voličských seznamů, nemocní a přestárlí byli navštíveni členy volební komise v bytech. Volilo 214 voličů, platných hlasů bylo 209. Volební číslo bylo 105, to je nadpolovina odevzdaných hlasů. Zvoleni byli: Ulrych Ladislav, Kulhánek Oldřich a Pilař František 129 hlasy, Bryknar František 150 hlasy, Střihavka 184 hlasy, Kozel Ant. 152 hlasy, Čeřovský Josef 108 hlasy, Kozel František 126 hlasy. Zvolení volbu přijali.
  Dne 25.5. sešel se nový výbor, který zvolil předsedou MNV Ulrycha Ladislava, náměstkem Kozla Antonína. Do zemědělské komise Fettr Josef a Čeřovský Josef. Do finanční komise: Kulhánek a Kozel František čp.34. Tajemníkem Bryknar František a pokladníkem nečlen Medlík Josef.

  Stavba požární zbrojnice:
  Dne 22.června se započalo s výkopem základů pro požární zbrojnici. Stát přispěl pro tento rok 1954 subvencí v částce 40 tisíc korun. Tato subvence má býti hlavně na nákup stavebních hmot. Práce mají být konány převážně brigádnicky. Do konce roku pokročily práce natolik, že stavba je pod střechou.

  Volby do parlamentu:
  Strana a vláda vypsaly volby do parlamentu na neděli dne 28.listopadu. Zpravidla připadá na 1 poslance 30 tisíc voličů. Volební obvod novopacký tvoří okres Nová Paka a část sousedního okresu Hořice a jako kandidát pro tento obvod je navržen Krajčír František, ministr obchodu. Ve zdejší obci volilo 213 voličů, platných hlasů bylo 212, jeden hlas byl neplatný. Volební místnost byla v hostinci u Imlaufů. Volební komise: Bryknar František čp.54, Kozák Miroslav čp.1, Ulvr František čp.83, Kozel František čp.34, Medlík Josef čp.61. Krajčír byl zvolen poslancem 98,9% voličů.

  Škola:
  Školní rok 1953/54 byl zakončen 30.června a nový školní rok 1954/55 byl zahájen 1.září. Dosavadní správkyně školy Kubalíková byla přeložena do Valdova a do Lánů byl na její místo určen Kozák Miroslav, který se dne 12.srpna do Lánů přistěhoval. V tomto školním roce navštěvuje školu 22 dítek.

  Veřejná činnost:
  Různých schůzí a to MNV, Strany, požárníků, JZD, Sokola, Jednoty atd. bylo hojnost.Sokol sehrál dne 18.března v přírodě Jiráskovu hru „Samota“ Tuto dne 25.července opakoval. Ostroměřská osvětová beseda sehrála dne 1.srpna v Lánech „Trojský zámeček“, také v přírodě a Jičínský závodní klub ČSAD sehrál dne 15.srpna „Podskaláka“. Divadelní léto zakončil zdejší Sokol hrou „Palackého třída č.27“, kterou hrál dne 4. a 5. Prosince v hostinci Jednoty. Všechny hry byly zdařilé.

  Pojízdná prodejna:
  Pojízdná prodejna s průmyslovým zbožím a textilem navštívila obec 4x. Pojízdný biograf 6x a Dr.Lelek uspořádal 2 přednášky o nemocích. Mimo to školní mládež sehrála hru „Neohrožený Mikeš“ a Sokol ukončil rok Silvestrovským večírkem.

  JZD:
  Nespokojenost z roku minulého přenesla se i do roku tohoto a to v širším měřítku. Několik pokusů o zvolení řádného představenstva nevedlo k cíli, nikdo nechtěl převzít funkci. Zůstal proto starý výbor pozměněný tak, že Ulrych Josef čp.71 a Zezulka Josef čp.14 byli vystřídáni Špůrem Josefem čp.44 a Kozlem Antonínem čp.11.
  20.března - tedy již o hodině dvanácté - bylo rozhodnuto, aby řízení družstva převzal Ulrych Ladislav, týž souhlasí a spolu s dozorčím výborem tvoří jakousi správní komisi, která ihned zahájila činnost. Příští den odpoledne byla pracovní schůze, odpoledne se již hnojila ozimá směska umělými hnojivy. 26.března byla rozdělena luka a možno říci, že ke spokojenosti. Konečně schůze rozhodla, aby brambory sázel každý samostatně. Sám nasází, sám sklidí a dodá. Pouze čísla popisná 68,63,,39,40,48 a 13 provedli sadbu společně traktorem. 1.května dal k dispozici pro JZD pozemky František Vitvar čp.66, který pro nemoc přestal hospodařit. 4.července byla doplněna zemědělská komise o Ludvíka Jana čp.31, Vojkůvku Michala čp.26 a Pavla Josefa čp.53. Když však byla svolána schůze, nikdo se do této nedostavil a proto byla provedena změna v zemědělské komisi takto: Fettr Josef čp.9 předseda. Členové: Čeřovský Josef čp.15, Špůr Jiří čp.23, Vojkůvka Michal čp.26. 15.července byla propvedena konečně volba představenstva. Předsedou byl zvolen Kozel Antonín čp.11, místopředsedou Petřivý Antonín čp.78. Členové:Špůr Jiří čp.23, Ulvr Antonín čp.25, Střihavka František čp.24, Kozel František čp.82. 24.července začaly žně. Nejdříve ječmen, žito a pak již jedno za druhým. S mlácením se započalo 3.srpna na velké mlátičce, postavené za Mertovým polem. Jelikož 15.srpna bylo nutno mlátičku odevzdat, dokončil se výmlat tvrdého obilí na mlátičkách u Krausů čp.7 a Portychů čp.72. Oves byl rozdělen po panácích na poli a vážen na váhách. Mostní váha se tohoto roku plně osvědčila. Při hašteřivé povaze některých zemědělců by to bez váhy ani nešlo. S kopáním brambor začal prvý Nosek Petr čp.67 dne 14.září. Řepa byla rozdělena na dílce, každý sázel sám. Úroda byla povšechně dobrá, jen brambor bylo méně. Dodávka obilí pro stát celkově 416q byla splněna plně a ve stanoveném termínu.
  Jelikož v podzimních měsících a na jaře podali téměř všichni družstevníci odhlášky ze družstva, přikročilo představenstvo k dělení pozemků na jednotlivce, aby každý obdržel takovou výměru, s jakou vstupoval do družstva. S ohledem na odstoupené pozemky a louky pro družstvo v Lázních Bělohrad a Horní Nové Vsi, za které získána půda méně hodnotná, vzniklo s dělením mnoho nespokojenosti. Za tohoto stavu dočkalo se družstvo rozkladu a nyní čeká se na vyúčtování po Novém roce.

  Narození:
  Urbánek Jiří čp.45, Šturmová Miroslava čp.30.

  Sňatky:
  Brožová Božena čp.86 se provdala za pana Svobodu z Horní Nové Vsi a tam se také odstěhovala. Zezulka Ladislav má manželku z Hostinného a tam se i přestěhoval. Vojkůvka Jiří čp.26 má manželku z Jeřic. Zdeněk Petr čp.74 si přivedl sl.Hadincovou z Liběšic a založili domácnost v čp.74 v Lánech.

  Úmrtí:
  Kozel Vincenc čp.82 ve stáří 80 roků. Macnarová Františka čp.84 ve stáří 53 roků, Fejfarová Františka čp.47 ve stář 78 roků, Kozlová Františka čp.37 ve stáří 83 roků.

  Pohyb obyvatelstva:
  Petr Josef čp.74 se s rodinou odstěhoval do Lázní Bělohradu, Kostka Stanislav se s rodinou přestěhoval z čp.12 do čp.16. Marie Jelínková se přistěhovala do čp.12 z Chomutic.

  Cejchování váhy:
  V listopadu bylo provedeno cejchování mostní váhy, za což zaplatila obec 573 Kčs.

  Počasí:
  Po Novém roce se sníh udržel. 15.ledna bylo 70 cm sněhu, mírné mrazíky po celý leden. Velký mráz byl 30.ledna -24 st. a 23.února -22st. a pak již v noci přímrazy a ve dne obleva. 26.března odpoledne teplota 15 st. nad nulou a bouřka. Bylo úplně bez sněhu, avšak 15.dubna padl ještě sníh s deštěm. Do 28.května pak ani nekáplo, pak denní přeháňky a od 18.června každý den přeháňky, sparno a bouřky. 4.července a další 2 dny velké deště se zátopami, seno na lukách družstva L.Bělohrad u Kotykova mlýna a ku „Zhoří“ bylo úplně pod vodou. Po celý srpen bylo pěkné počasí s občasnými přeháňkami. 24.září první šedivý mrazík, od 7.října pak pravidelné noční mrazíky. V říjnu bylo přes den ještě teplo, dobře se sklidily okopaniny. Měsíc listopad v 1.polovině nebyl špatný, ku konci pak již sněhové přeháňky, déšť a sychravo. Sníh napadl 21.prosince, padal přes celé Vánoce. 30.prosince zamrzlo a poslední den v roce byla země zmrzlá a pod sněhem.


  Rok 1955

  Nový rok:
  Letos připadl na sobotu, takže byly 2 dny pracovního volna za sebou. Bylo pod sněhem a prvé dny se silnějšími mrazíky až do 17.ledna, kdy se počasí změnilo. Toho dne bylo velké povětří s deštěm, které způsobilo mnoho škody na samotném stromoví a polomy v lesích.

  Leden:
  V lednu měli požárníci ples za průměrné účasti, odbyla se nějaká schůze, jinak se nic nedělo.

  Únor:
  Tento měsíc byl rušnější. Sokolové sehráli 6.února divadelní hru „Obec“ a to odpoledne a večer se zdařilým výsledkem. Tuto hru opakovali dne 1.března v Chotči. Hra byla v soutěži a Lány se umístily na druhém místě. 19.února byl uspořádán „Sokolský ples“. Účast byla slabá, pouze 1 přespolní pár. Konečně bylo také provedeno vyúčtování výsledků hospodaření JZD, likvidace zásob a výplata mezd. Tím také dokončila činnost družstva. Stroje a nářadí převzal do opatrování Místní národní výbor. Rovněž převzal místní váhu.

  Požární zbrojnice:
  Začátkem dubna započalo se nejdříve s navážkou a postupně pak s ostatními pracemi na stavbě zbrojnice, na kterou přispěl stát pro letošní rok částkou 35 tisíc korun. Díky usilovné snaze několika jednotlivců a za přispění převážné části občanů, byla zbrojnice v hrubých rysech dokončena.

  Jarní polní práce:
  Začaly prvé dny v dubnu, brambory sázel jako první Drašar František čp.16 dne 17.dubna.

  Pouť a posvícení:
  Byly letos tiché Není pamětníka, že by se o těchto poutích neb posvíceních netancovalo ve dvou, neb alespoň v jednom hostinci. Letos byla pouť bez muziky a o posvícení byl promítán film „Cesta ke štěstí“ a pak trocha zábavy při gramofonu.

  Změny ve vedení prodejen:
  Dosavadní vedoucí hostince Jednoty Zdeňka Kustilová se dne 30.června odstěhovala do Lukavce a hostinec převzala Anna Bekrová z Radkyně, která však dne 22.září rezignovala a hostinec převzala Helena Bekrová z čp.62, která zahájila ihned prodej. Rovněž v potravinářském obchodě nastala změna. Dosavadní vedoucí, do roku 1950 samostatný obchodník Jindřich Kozel se poděkoval a prodejnu převzala od 1.října Anna Pilařová čp.87. Jest třeba konstatovati, že Kozel byl u spotřebitelů jako obchodník oblíben. Prodejní místnost v Jednotě byla upravena a rozšířena tak, že lépe vyhovuje.

  Kulturní a osvětová činnost:
  Přednášek a schůzí bylo během roku hodně. Z těchto zejména sluší se jmenovati dvě přednášky dr. Rejhy z Nové Paky o stromech, přednášku s.Kučerové z Nové Paky k Mezinárodnímu dni žen. Přednášku dr.Lelka z Lázní Bělohrad o hygieně na vesnici, přednášku veterináře dr. Godsteina o ochraně zvířat a jiné, které byly velmi početně navštíveny.

  Biograf:
  Rovněž tak pojízdný biograf dojížděl do obce často a během roku zde promítal mezi jinými filmy „ Pyšná princezna, Temno, Prstýnek, Siréna, To byl český muzikant, Katakomby, Komedianti, Ještě svatba nebyla, Cirkus bude a jiné.

  Osvětová beseda:
  Sehrála v květnu v přírodě představení „Divá Bára“ 12.června tuto opakovala a 2.července ji hrála v Nevráticích. V prosinci sehráli „Jedenácté přikázání“ odpoledne a večer. Na pozvání zde hostovali ochotníci z Nevrátic a sehráli dne 27.června „Perly panny Serafinky“.

  Žně:
  Začaly letos koncem července. Třicátého sekal ječmen Petr Nosek čp.67 a za ním další. Jako žňový poradce působil v obci Josef Ouško z ONV v Nové Pace. Mlácení obilí se provádělo podle plánu s ohledem na omezený příděl proudu.

  Výměna pumpy:
  V červenci byla vyměněna dřevěná pumpa ve studni na „třetí straně“ (proti čp.67), která byla zaplacena částkou 500 korun, společným dílem čp.58,59,60,61,64,66,67,68,87. Materiál ze staré pumpy si rozdělili občané z čísel 57-68, kteří kdysi na pumpu přispěli.

  Úroda:
  Byla dobrá, až velmi dobrá, i když počasí bylo nestálé a zejména o senách dešťové přeháňky ztěžovaly práci. Bylo sklizeno všechno seno, obilí a okopaniny a i otavy včas a beze ztrát. Proto také dodávky pro stát byly provedeny nad 100% a v termínu. Jako první dodavatelé hlášeni byli rozhlasem zemědělci z čp. 11,15,71 a 72 a jako první dodavatel ovsa na okrese Nosek Petr čp.67.

  Spartakiáda:
  Celostátní spartakiáda v Praze měla odezvu i v obci, rovněž tak okresní v Nové Pace a krajská v Hradci Králové, které navštívili i zdejší občané. Jednoznačný úsudek – organizace – výkony – bezvadné.

  Asfaltování silnice:
  V měsíci září bylo dokončeno loni započaté asfaltování silnice přes Lány. Kolem silnice vysázeny aleje ovocných stromů.

  Mandelinka:
  Hledací akce mandelinky bramborové byly prováděny i letos. Jednak školní mládeží, jednak občanstvem, neboť i letos se mandelinka vyskytla.

  Škola:
  Školní rok zahájen 1.září se 24 žáky. Správce školy nezměněn. V červnu provedla škola autobusový zájezd na Macochu, děti prováděly pilně sběr odpadů a v prosinci hrály dvakráte divadelní hru „Popelka“. Školní budova byla částečně adaptována, pořízeny nové dveře u hlavního vchodu a provedena oprava střechy na severní straně, kde zatékalo.

  Požár:
  Dne 6.září vypukl požár zemědělských usedlostí u Kurků a Šulců v Újezdě Svatojánském. Hašení požáru zúčastnili se také požárníci se stříkačkou a občané z naší obce.

  Pohyb obyvatel:
  Do čp.12 se přistěhovala vdova Kellerová z Chomutic, Janák Josef se odstěhoval z čp.28 do Lázní Bělohrad a do čp. 28 se přistěhoval Vokrouhlecký Zdeněk s rodinou. Krotil Alois se odstěhoval do Lukavce s rodinou. Dědek Vlastimil se přestěhoval z čp.67 do čp.84 s rodinou. Černý Oldřich se s rodinou přestěhoval z čp. 65 do Prahy.

  Úmrtí:
  Kozlová Pavlína čp.11 ve stáří 87 let. Urbánek Antonín čp.45 ve stáří 64 let. Poner Václav čp.20 - 60 let. Maternová marie čp.56 - 70 let. Zezulková Julie čp.14 - 78 let. Urbánková Antonie čp.45 - 63 roků a 19.srpna měl zde pohřeb Jindřich Brádle, rodák z čp.69, který byl nalezen u St.Strašecí přejet vlakem, stár byl 30 roků.

  Mezinárodní události:
  Z událostí mimo rámec obce měly v obci ohlas, byl o ně zájem, neb přímá účast na nich: celostátní spartakiáda v Praze, celostátní snížení cen rýže, čaje, tuku a mýdla. Podpisová akce za zničení atomových zbraní, účast na oslavách l.máje v L.Bělohradu, účast na odhalení pomníku J.V.Stalina v Nové Pace, ženevská konference šéfů vlád a zahraničních ministrů Ameriky, Francie, Sovětského Svazu a V.Británie v Ženevě.

  Počasí:
  Na nový rok pod sněhem, v první polovině ledna mrazíky, přes den tání a v druhé polovině března úplná obleva. V dubnu chladné počasí bez sněhu, koncem, dubna již teplo až 20 st. V květnu a v červnu mnoho přeháněk. V měsíci červenci bylo počasí nejisté, srpen teplý s občasnými srážkami. V září se dostavily ranní mlhy a poslední dny v září již mrazíky. Měsíc říjen vyhovoval sklizni okopanin, bylo však sucho a tak se projevil nedostatek vody. V listopadu bylo již chladněji, ale sucho a 24. padal sníh s deštěm. Dne 2.12. ještě Oldřich Merta na „Pustých“ oral. Po celý měsíc prosinec mokro, střídavý sníh s deštěm, na Štědrý den v sobotu úplně bez sněhu a tak bylo až do konce roku. 29.odpoledne byla bouřka, říká se, že bude zima blátivá.

  Televizor:
  Jelikož technika pokračuje, objevil se v Lánech televizor jako první u Michala Romaniuka čp.37, kam ve dnech vysílání chodilo více občanů, hlavně dítek, k poslechu televize.

  Různé:
  Ku konci roku byla obec pochválena za to, že občané řádně plní svoji daňovou povinnost. Byly nejen zaplaceny všechny daně, dávky a poplatky, ale byly vyrovnány i všechny nedoplatky z let minulých.

  STS:
  V bývalém JZD se hojně používalo traktorové stanice a tam i potom, kdy zemědělci začali opět hospodařit soukromě si na strojní stanici zvykli, tuto volají a smluvně si i různé práce na poli zajišťují. Vypočítali si, že je pro ně tento způsob práce výhodnější, než vozit mléko na pole, tedy než tahati stroje kravskými potahy. I když se již zase mluví o JZD, je si třeba uvědomit, že i v družstvu se musí pracovati a proto nemůže býti v družstvu ten, kdo chce, aby za něho dělal druhý. Byly případy, že družstevník odpracoval za rok také za 60-100 Kčs práce. A byl i případ, že k domlácení obilí nebylo možno sehnati v celé obci 4 pracovníky. Takové případy nechť jsou výstrahou do budoucna a proto buď družstevníky pořádní, nebo žádné. Takový družstevník škodí nejen sobě, ale i celku.

  Popisné číslo 76:
  Během roku byl ubourán v Horních Lánech domek Antonína Macha čp. 76 a nový objekt již postaven nebyl.

  Ovocné stromoví:
  Ovoce bylo letos málo. Mimo to řádil na jabloních „květopas“, takže jablka byla červivá a velkou měrou se rozmohla puklice švestková. Švestky s puklicí zachvácené jsou potaženy černě - špinavou vrstvou. Na podzim, téměř ve všech sadech, byly stromy švestek ovazovány slaměnými povřísly, pod které puklice za zimu zalézá a brzo z jara se povřísla sejmou a spálí.


  Rok 1956

  Nový rok:
  Píše se rok 1956, který je rokem přestupným, má tedy 366 dní a Nový rok připadl na neděli. Rokem 1956 zahájeno bylo údobí druhého pětiletého hospodářského plánu a to nejen v naší republice, ale ve všech státech lidových demokracií a nová pětiletka také začala i v SSSR. V tomto roce bylo také v naší republice uzákoněno snížení pracovní doby na 46 hodin týdně a to od 1.října. Do nového roku vstoupila také naše obec s čistým štítem, neboť k 1.lednu byly v globále vyrovnány všechny daně, dodávky a poplatky až do 31.prosince 1955. Všem občanům, kteří řádným plněním občanských povinností k tomuto přispěli, rada MNV tímto děkuje.

  Požární zbrojnice a sjezd požárníků:
  A nyní si probereme události během roku a začneme těmi hlavními a to odevzdáním stavby požární zbrojnice, oslavy padesátiletého trvání Sboru a sjezdu požárníků. Oslavy byly určeny na den 15.července. Vzdor tomu, že celý předešlý týden bylo krásné teplé počasí , v noci na patnáctého začal déšť, lilo celou noc a v neděli celé dopoledne. To přirozeně odradilo mnoho přespolních, takže jejich účast byla oproti jiným sjezdům malá. Odpoledne však déšť ochaboval a konečně přestalo pršet. V té době řadili se již před zbrojnicí oficiální hosté, předseda ONV Vilém Podlipný, za okresní požární jednotku její starosta Václav Kučera, předseda MNV v Lánech Ladislav Ulrych. Současně průvod s hudbou, seřazený poblíž školy, dospěl před zbrojnici a oslavy začaly. Předseda MNV Ladislav Ulrych předal po krátkém projevu klíče od zbrojnice do opatrování veliteli požární jednotky Josefu Čeřovskému čp.15. Projev učinil i předseda ONV Podlipný, načež starosta místní jednoty odevzdal diplomy padesátiletého členství ve sboru dosud žijícím členům a to : Kulhánkovi V. čp.64, Bekrovi Frant. čp.66 a Machovi J. čp.79. Po tomto aktu se průvod odebral na místo oslav na Fettrově louce, kde byla uspořádána různá požární cvičení, atrakce a kde se přítomní bavili až do noci. Nejlepší výkony při cvičení provedlo družstvo požárníků z jednoty Mladé Buky u Trutnova. O občerstvení se postaraly v hojné míře místní prodejna Jednoty a hostinec Jednota a několik přespolních stánků. Počasí se ustálilo a tak i večer pokračovala zábava s tancem na postaveném parketu na Fettrově louce. Tak byly ukončeny oslavy předání požární zbrojnice a sjezdu požárníků roku 1956. Právě před dvaceti lety- roku 1936, byl zde sjezd dobrovolných hasičů.
  A nyní několik poznámek ke stavbě budovy: Stát přispěl na stavbu obnosem 78.000 Kčs, práce se stavbou trvaly od jara 1954. Bylo s tím hodně starostí, papírování, obstarávání stavebního materiálu apod. Rozhodujícím činitelem byl zde předseda MNV Ladislav Ulrych čp.71, která plánoval, stavěl, sháněl materiál. Bez jeho přičinění by stavba prostě nebyla. To snad uzná každý, psaly o tom i Vesnické noviny a konečně i to, že odpracoval na stavbě největší počet brigádnických hodin. Byli však i jiní obětaví, jedni nalámali kámen, jiní prováděli zavážku, další prováděli práce zednické, truhlářské, zámečnické apod. Byla to prostě převážná část obce, která ukázala, že společnými silami se dílo zdařilo. Byli však i méně ochotní a ač pouze jednotlivci, přece jen byli. Zdá se, že tito buď mají záruku, že u nich hořeti nebude a neb, že pomoc při živelných pohromách nebudou od požárníků potřebovat. Na stavbě zbrojnice bylo odpracováno 4.544 brigádnických hodin. V pořadí podle počtu odpracovaných hodin se na prvních deseti místech umístila popisná čísla: 71,61,64,63,7,15,87,77,10,25 a 17. V budově, která obdržela číslo 76, které bylo dříve na zbořeném domku Jindřicha Macha, jest mimo zbrojnice umístěn MNV, který má místnost pro běžné úřadování a zasedací síň, osvětová beseda a lidová knihovna. Místnosti jsou opatřeny pěkným nábytkem, kamny, věšáky a okna roletami. Nechť tedy slouží budova ku prospěchu a rozkvětu obce.

  Osvětová činnost:
  Pojízdný biograf dojížděl do obce pravidelně každý týden ve čtvrtek, měl vždy poměrně dobrou účast. Největší účast byla na švýcarském filmu „Heidi“ - téměř 100 osob. Osvětová beseda z Nové Paky sehrála zde Jiráskovu Vojnarku, místní osvěta Paličovu dceru, kterou po týdnu opakovala a která vynesla hercům pochvalu ve Vesnických novinách a to zejména Marii Zahradníkové. Bylo zde několik přednášek a to o mičurinství, o důchodech a jiné a večerní program vyplnilo i Voldanovo kouzelnictví, které vystoupilo v místním hostinci Jednota. Schůzí a zábav bylo rovněž dostatek. Byla to schůze o JZD, schůze dodavatelů mléka, Jednoty, schůze MNV, Osvěty a Svazarmu. Ze zábav to byl ples požárníků, maškarní ples Sokola, kde bylo 36 masek, poutní zábava v sobotu a v neděli a konečně mikulášská zábava 1.prosince. Mimo to provedeno bylo několik zájezdů autobusem, zejména na vystoupení Realistického divadla z Prahy v Nové Pace, kde herci sehráli Raisovy „Zapadlé vlastence“. Představení se z Lánů zúčastnilo 46 osob.

  Škola:
  Ředitelem školy byl po celý rok Kozák Miroslav, který o školu vzorně pečoval, snažil se zpříjemnit vzhled budovy a okolí, provedl s dítkami autokarový zájezd do Lidic, Prahy, Křivoklátu a Poděbrad. Před Vánoci sehrála škola dětskou hru Kvítko - Sedmikvítko v místním hostinci zdařile po dva dny.

  Žňový útulek:
  Dne 1.července byl obnoven ve školní budově žňový útulek, který měl za účel ochranu a dozor nad dítkami zemědělců v době polních prací. Útulek vedla paní Kozáková, průměrná účast byla 17 dítek. Zařízení útulku stálo 4.000 Kčs.

  Snížení cen:
  S povděkem bylo přijato snížení cen od 1.dubna, které se týkalo nejvíce textilu a červnu, kdy poklesly ceny potravin, masa a rýže.

  Úroda:
  Obilí a brambor se urodilo hojnost, i když brambor bylo oproti jiným rokům méně. Dodávky obilí byly splněny na 100 %. S ovocem byla hotová kalamita. Urodilo se ho nadprůměrné množství, výkupní podniky na to nebyly připraveny a tak výkup značně vázl. 7října uhodil větší mrazík a mnoho ovoce zmrzlo na stromech. Pro velkou úrodu nebylo mnoho ovoce ani očesáno a nebyl ani žádoucí zájem o česání, když ovoce nemělo odbyt. A tak dle odhadu se prodalo v Lánech ovoce za 40-45 tisíc Kčs.

  Hostinec Jednota:
  25.června převzala vedení místního hostince Brádlová Jaroslava čp.69, když dosavadní vedoucí Bekrová Helena rezignovala. S hostincem převzala i výkup vajec.

  Veřejné osvětlení:
  6.prosince byla poprvé rozžehnuta světla pouličního osvětlení na dvanácti místech v obci. Montáž provedl n.p. Eram z Hradce Králové. Náklady činily 9.044 Kčs. Tak po 13 letech se znovu rozsvítila pouliční světla, která byla v Lánech zavedená v roce 1923, byla však za okupace Němci demontována.

  Změny v obyvatelstvu:
  Sedláček Josef s rodinou čp.22 se přestěhoval do Rudníku, Kostka Ladislav s rodinou čp.16 se přestěhoval do Ostroměře, do čp. 42 v Lánech se přistěhovala rodina Klavíkova z Dílců.

  Požární jednota:
  Ku konci roku nastala změna ve vedení požární jednoty. Místo starosty Kozla Antonína čp.11 byl zvolen starostou Jirutka Václav čp.81, jednatelem místo Ponera Františka čp.48 Kozák Miroslav čp.1, za náměstka velitele Kraus Josef čp.10 na místo Dědice K.

  Místní rozhlas:
  Hlasatelka místního rozhlasu Vagenknechtová Marta koncem roku rezignovala. Byla hlasatelkou od vzniku rozhlasu v říjnu 1948 a pracovala k plné spokojenosti. Zprávy místního rozhlasu vysílá v případě potřeby Kozák Miroslav čp.1.

  Různé:
  K mezinár. událostem, o které byl v obci zájem, je třeba zaznamenati 20.sjezd K.S.SSSR a projednávání kultu osobnosti. Pozorně sledováno bylo MS v ledním hokeji, kde bylo pořadí SSSR, Amerika, Kanada, Švédsko, ČSR a Západní Německo, nepokoje v Maďarsku a přepadení Egypta izraelsko-britsko-francouzskými vojsky.

  Počasí:
  Začátek roku byl beze sněhu, celý měsíc jen menší mrazíky. 27.1. byl však mráz -10 st.,druhý den -15 st. a tak se mrazivé počasí udrželo až do 21.2., kdy mráz poklesl a sněžilo. Poslední mráz byl 28.2. - 4 st., největší byl 20.2. -32 st. 3.března zuřila po celé Evropě, zejména v sousedním Německu, prudká vichřice. V březnu přicházely noční mrazíky kolem - 3st. a ve dne oteplování. 9.dubna napadl sníh, ochladilo se a do konce dubna bylo chladné počasí. 1.máje pršelo, pak teplé počasí bez deště až do 5.června, kdy pršelo s bouřkou a pak do konce měsíce přeháňkové počasí. Prvých 14 dní v červenci krásné počasí - teplota až 26 st., 14.7. začalo pršet a nestálé počasí až do konce měsíce, které brzdilo sklizeň sena. Měsíc srpen začal opět deštěm a přeháňky ztěžovaly polní práce po celý měsíc. V září bylo počasí proměnlivé, přeháňkové dny se střídaly vždy s několika slunečnými. Začátek měsíce října byl slibný, v druhém týdnu se počasí pokazilo a již se do konce měsíce neustálilo. 20.října přišel mrazík - 7st., který velmi uškodil ovoci. V listopadu nebylo o nic lépe, několik dní pěkně a pak střídavě sníh. 23. a 24. prosince padal sníh, Vánoce byly pod sněhem a mírné počasí se již udrželo až do konce roku. Přes nepřízeň počasí se v prosinci ještě na mnoha místech sklízela řepa, ojediněle i namrzlé brambory. V sousední obci HNV oral traktor ještě poslední den v roce. Celkově bylo počasí v roce 1956 pro zemědělce špatné.


  Rok 1957

  Nový rok:
  Nový rok připadl letos na úterý a jelikož se „na Silvestra“ nepracovalo, byly tři dny pracovního volna, to jest neděle, pondělí a úterý za sebou. V měsíci lednu, který jest tradičně měsícem plesů a zábav, sehrála Osvětová beseda divadelní kus „Třetí zvonění“ a to odpoledne a večerní představení, které bylo provedeno velmi zdařile. „Tělocvičná jednota Sokol“ uspořádala v lednu maškarní ples, třikráte v měsíci promítal zde filmy pojízdný biograf a tak bylo o zábavu postaráno.

  Volby do národních výborů:
  A pak již zase řadily se běžné události, radostné i méně radostné, jedna za druhou. Mezi důležité události nutno zařaditi na přední místo volby do místních, okresních a krajských národních výborů, které byly vypsány vládou po skončení tříletého volebního období na den 19.května. Do obvodní volební komise, která kontroluje stranami a korporacemi navržené kandidáty, byli ve zdejší obci zvoleni: Ludvík Rudolf čp.63, Dutý František čp.68, Černý Josef čp.80, Bekr Josef čp.43, Kozel Antonín čp.11. Místní komise, která připravila volbu byla: Ulrych Ladislav čp.71, Bryknar František čp.54, Kulhánek Oldřich čp.64, Jirutka Václav čp.81 a Kraus Josef čp.10. Okrsková komise, která provedla vlastní akt voleb byla: Jirutka Oldřich čp.81, Kozák Miroslav čp.1, Poner František čp.48, Kraus Karel čp.7, Brádle Jaroslav čp.69 a Ulvr František čp. 84.
  Již v měsíci dubnu provedly svůj úkol agitační dvojice po domcích a na volební schůzi, kde byli navrženi kandidáti schvalováni, byla schválena tato kandidátka:
  za stranu KSČ: Pilař František čp.87, Petr Zdeněk čp.74, Kozel František čp.34
  za Sokola: Ulrych Ladislav čp.71, Bryknar František čp.54
  za požárníky: Urbánek Ant. čp.45, Kozel Ant. čp.11, Kulhánek Oldřich čp.64, Ulvr Ant.
  za Svazarm: Romaniuk Jaroslav
  za zemědělce: Fetter Josef
  Volby byly konány ve vyzdobené místnosti v budově MNV. Volilo 205 voličů. 204 hlasy byly platné. 1 hlas neplatný. Všichni navržení kandidáty byli zvoleni. Na kandidátkách bylo celkem 10 škrtů. Současně byl zvolen kandidát do ONV a to Čeřovský Josef, zemědělec z Lánů čp.15 a kandidát do KNV - Marie Hrubá, úřednice z Lázní Bělohradu. Zvolení volbu přijali. Při schůzi ve volbě místních funkcionářů zvoleni byli do funkcí: předseda MNV Ulrych Ladislav, zedník, čp. 71, Bryknar František, lakýrník čp.54 tajemníkem, předseda fin. odboru Pilař František, šofér ČSAD čp.87, předseda školského a kulturního odboru Kulhánek Oldřich, zedník čp. 64, předseda zemědělského odboru Ulvr Antonín, zedník čp.25. Rada MNV je složena takto: Ulrych Ladislav, Bryknar František, Ulvr Antonín, Pilař František a Petr Zdeněk, kolář čp.74.

  Osvětová beseda v obci:
  Osvětová beseda zakoupila z vlastních prostředků televizor nákladem téměř 4.000 Kčs, který jest umístěn v místnosti na MNV. Programy televize jsou hojně navštěvovány, zejména programy dětské. Pojízdný biograf promítal filmy během roku 39 krát, sehrána byla dvě divadelní představení a to „Třetí zvonění“ a „Naši furianti“. Poslední hra byla v přírodě za účasti 600 hostí. Vesnické divadlo z Prahy sehrálo na svém zájezdu po venkově v Lánech dvě představení a to hru „Velký Ivan“ a „Sokyně“. Tato měla účast 150 návštěvníků.

  Škola:
  Řídícím učitelem byl po celý rok Kozák Miroslav. Práce ve škole byla úspěšná, žáků bylo 24. V květnu zorganizovala škola přednášku o výchově dítek a autokarový zájezd dítek s rodiči do Krkonoš. v prosinci sehrály děti „Šípkovou Růženku“ a to velmi zdařile. Jinak spolupůsobila při všech masových akcích kulturními vložkami. Školní rok byl ukončen 29.června.

  Požární Jednota:
  Začali plesem požárníků v únoru. V březnu měli v místním hostinci masopustní zábavu, o pouti poutní zábavu a o posvícení pak posvícenskou. O valné hromadě v prosinci provedli volbu funkcionářů. Dosavadní vedení Jednoty zůstalo nezměněno. Jako závazek pro rok 1958 odhlasovali úpravu terénu kolem zbrojnice, postavení sušáku na hadice a zdokonalení výcviku.

  Dětský žňový útulek:
  Byl otevřen 1.července a končil činnost 1.listopadu. Průměrná účast byla 18 dítek. Správkyní útulku byla manželka ředitele školy paní Kozáková. Útulek byl dobrou pomocí zemědělcům.

  Okresní soutěž Osvětových besed:
  V okresní soutěži Osvětových besed se umístila Osvětová beseda v Lánech za tento rok na prvním místě. Tím postoupila do krajské soutěže.

  Čsl. svaz mládeže:
  V měsíci dubnu byla založena v Lánech pobočka Svazu čsl. mládeže. Do výboru byli zvoleni: Jirutka Ladislav čp.36, Jirutková Jiřina čp.36 a Ola Kozlová čp. 34.

  Sklizeň úrody, dodávky:
  Žně začaly 15.července. 13.září se začalo s vykopávkou brambor a o 14 dní později s pracemi na řepě. Úroda byla převážně podprůměrná, dodávky státu byly splněny v plném měřítku. Jelikož bylo během roku hojně srážek, narostlo hojnost zeleného krmení a tak obec dodala celkově 140 tisíc litrů mléka nad plánem. Ovoce nebylo vůbec žádné, i když stromy kvetly téměř normálně. Stromy byly po rekordní loňské sklizni vysíleny, částečně květy pomrzly.

  Zavedení vodovodu do školy:
  V měsíci srpnu byl zaveden do školy vodovod. Stát přispěl na tuto akci částkou osm tisíc Kčs. Značná část práce vykonána byla místními občany brigádnicky.

  Rozšíření elektrické sítě:
  V měsíci září započato bylo s rozšířením elektrické sítě do čp.75 a po tomto do čp. 80, takže rodina Dědinova svítí elektrikou od 11.září a rodina Černých od 24.listopadu.

  Úmrtí prezidenta republiky:
  13.listopadu oznámil rozhlas všemu lidu československému oznámením Ústředního výboru KSČ a vlády republiky československé, že toho dne zemřel prezident republiky Antonín Zápotocký, známý pracovník v dělnickém hnutí, od roku 1948 předseda vlády a od 21.3.1953 prezident republiky československé. Narozen byl dne 19.prosince 1884, byl tedy stár téměř 73 roky. Pohřben byl žehem dne 18.listopadu v Praze. Ve zdejší obci uspořádána byla smuteční tryzna v zasedací síni MNV, které se zúčastnilo 50 osob. Podpisové kondolenční archy podepsalo 110 osob. Pohřeb zesnulého vysílán byl na MNV televizí za plné účasti místních občanů.

  Volba prezidenta:
  Volbu nového prezidenta provedlo Národní shromáždění dne 19.listopadu a zvolilo přítomnými 365 hlasy poslanců jednomyslně Antonína Novotného prezidentem republiky. Zvolený prezident jest současně prvním tajemníkem Ústředního výboru KSČ. Stár 56 roků, který se složením slibu ujal prezidentského úřadu.

  Veřejná činnost v obci:
  Mimo pravidelných schůzí KSČ, MNV a ostatních korporací, byla uspořádána během roku řada besed a přednášek, z nichž uvádíme alespoň některé:
  přednáška Dr.Lelka z Lázní Bělohradu o rakovině, Dr.vet. Rademana z Hradce Králové o zvířecích nemocích, beseda k mezinárodnímu dni žen, přednáška pro zemědělce o družstevnictvu, přednáška právníka Soukupa o lidovém soudnictví, přednáška učitele Kovandy z L.Bělohradu o zájezdu do SSSR, které se zúčastnila i členka KNV v Hradci Králové Marie Hrubá a další.

  Hromadné rentgenování:
  Na sklonku roku provedeno bylo hromadné rentgenování všech obyvatel za účelem preventivního zjištění onemocnění. Akce byla celostátní a provedena byla zdarma.

  Mezinárodní události:
  Z mezinárodních událostí, které upoutaly pozornost v obci a neb zde měly ohlas, sluší se jmenovati v popředí vypuštění dvou umělých družic země v Sovětském Svazu jako prvním státu světa a to prvá v měsíci září a druhá v listopadu. V měsíci únoru vedl čsl. delegaci k poradám v Moskvě prezident republiky Antonín Zápotocký. Návštěva pak byla oplacena sovětskými státníky v Československu za vedení prvního tajemníka KSSS Chruščeva a předsedy rady ministrů Bulganina. Příznivci sportu sledovali pozorně mistrovství světa v ledním hokeji, které bylo uspořádáno letos v Moskvě s pořadím vítězů: Švédsko, SSSR, Kanada, ČSR.

  Hospodaření v obci:
  V tomto roce bylo vyčerpáno 38.627,99 Kčs, vlastní příjmy obnášely 14.700 Kčs, státní příděly 23.927,99 Kčs. Hlavní výdajové položky byly na veřejné osvětlení a zařízení vodovodu do školy.

  Narození:
  V tomto roce se narodil jeden chlapec.

  Sňatky:
  Byly uskutečněny 3 sňatky.

  Úmrtí:
  Kozák Josef čp.50, zedník, stár 74 roků, který vykonal lidem mnoho dobrého. Kozlová Ola čp.34 ve stáří 16 let.

  Odstěhování:
  Odstěhoval se Jiří Blažek s manželkou z čp.6 do Lázní Bělohradu.

  Stav obyvatel:
  Ke dni 31.prosince měla obec 279 obyvatel z toho 130 mužů a 149 žen. Z žen bylo 22 vdov, mezi muži 6 vdovců.

  Počasí:
  Začátek roku byl mírný, dešťové přeháňky, beze sněhu, zem rozmrzlá, takže 4. a 5. ledna ještě oraly traktory. V druhé polovině ledna přišly mrazíky až 15 stupňů, koncem ledna polevily. Osmého ledna bylo na slunci 8 stupňů nad nulou. Mírné počasí s nočními mrazíky se pak udrželo po celý únor, koncem února napadl sníh. I měsíc březen byl teplý s menšími mrazíky v noci. 18.března byla bouřka s větrem. 23.3. prudký vítr, který značně poškodil ovocné stromoví. Měsíc duben byl chladný, občas pršelo, neb sněžilo. Mrazíky v noci kolem 5 stupňů. Na 1. máje bylo krásné počasí, následovaly pak chladné dny po celý měsíc. Sena se dobře sušila do 21.června, bylo teplo 20-25 stupňů. Ke konci měsíce června bylo počasí nestálé a chladno. Měsíc červenec byl ještě proměnlivý , hodně srážek. 14.7. pršelo celý den, takže sjezd požárníků v Brtvi zmokl. Měsíc srpen byl zpočátku suchý a teplý, později se opakovaly přeháňky. Poslední den měsíce bylo velké povětří a ani měsíc září nebyl uspokojivý. Zem byla zmoklá a sklizeň okopanin se konala převážně ručně. V říjnu bylo již chladněji, ranní mlhy, v noci mrazíky, což se nezměnilo ani v listopadu. 13.11. klesla teplota na 8 stupňů. Prosinec se vyznačoval nestálým počasím, téměř bez sněhu, stálé větry, mírné sněžení, tání a znovu sníh. Celkově byl tento rok na počasí špatným, málo teplých dnů, hodně srážek.


  Rok 1958

  Nový rok:
  Letos připadl první den na středu.

  Změna ve vedení hostince:
  Ihned po Novém roce rezignovala na funkci vedoucí hostince Jednoty a sběrny vajec dosavadní vedoucí pí. Jaroslava Brádlová z čp.69. Sběrnu vajec převzal Josef Čeřovský čp.15, hostinec byl dočasně uzavřen až do 16.dubna, kdy ho převzal Josef Khun čp.49, který se pak až do konce roku o občerstvení občanů svědomitě staral, dál hostinec Jednoty pronajal MNV pro kulturní a společenské akce.

  Plesy:
  V měsíci lednu jako obvykle uspořádali ples požárníci a po krátké přestívce byl ples sokolský. Oba se vydařily a návštěvníci si přišli se zábavou na své.

  Příprava k založení JZD:
  Jako každoročně, tak i letos, schází se sousedky ku draní peří po domácnostech, muži dělají koše a březová košťata a tak ubíhá zima den za dnem a jeiž se blíží jaro, které do značné míry rozvířilo jinak klidnou hladinu obce. Dne 9.března (sv. svaté Františky) přijeli do obce první poslové zemědělské velkovýroby, organizační skupiny pro založení Jednotného zemědělského družstva a od toho dne až do založení družstva dne 10.dubna bylo v obci rušno. Denně docházeli do obce agitátoři, aby dům od domu přesvědčovali hospodáře o výhodných společného hospodaření, jezdili do obce auty, vlaky, autobusy z různých míst kraje a tak po důkladné přesvědčovací akci byla dne 10.dubna ustavující schůze založeného JZD III. typu za přítomnosti zástupců KNV a ONV.
  Do představenstva byli navrženi a na členské schůzi zvoleni:
  Vojík Jan čp.39, který se stal předsedou JZD, Ulvrová Anna čp.25 jako místopředseda. Kraus Josef čp.10 jest agronomem, Ludvík Rudolf čp.63 a jest skladníkem a Vagenknechtová Marta čp.65.
  Revizní komise má toto složení: Kozel Antonín čp.11, Kozel Jan čp.6, Bryknarová Růžena čp.54 a Ulrychová Božena čp. 71. Účetním družstva se stal Urbánek Antonín čp.45.
  Družstvo začalo hospodařit. Sklizeň ozimů a sena provedl každý samostatně, ostatní práce byly již společné. Od 1. června převedena byla na společný účet tržba za mléko a od 1.září tržba za vepřový dobytek. Do družstva vstoupilo 40 žen a 14 mužů a od 1.října přistoupil ještě Romaniuk Michal čop.37 a Hrnčíř Jan čp.40, takže družstvo mělo 56 osob. Již od začátku hospodařili dobře, zakoupili traktor, 2 páry koní, postavili drůbežárnu. Odměnu za pracovní jednotku si určili 12 Kčs, tuto také dodrželi a tak když po Novém roce provedli bilanci hospodaření a svolali výroční schůzi na kterou pozvali zástupce úřadů a okolních JZD, při které účinkoval recitacemi také pionýrský kroužek, mohli prohlásiti, že plánovaná jednotka jest vyšší, než ve starém družstvu sousedního Bělohradu, kde měli 7,80 Kčs.

  Osvěta v obci:
  Pojízdný biograf promítal zase filmy 22x. Nejvíce navštíven byl film „Teutonský meč“. Televize byla promítána při každém vhodném programu a měla stálé zájemce. Mimo schůzí strany, MNV, JZD a masových složek, bylo uspořádáno 21.přednášek na různá témata, z nich přednáška Dr. Mečíře o ženských nemocích byla navštívena 46 osobami. O posvícení uspořádal Dům osvěty z Nové Paky zdařilou estrádu. Ku konci roku byly v obci již 4 televizory.

  Knihovna:
  Knihovna má dnes na 500 svazků díla starých autorů: Jiráska, Raise, Baara a jiných, mnoho knih novodobých: Pujmanové, Olbrachta a jiných.Knihy zábavné, poučné a odborné. Počet čtenářů jest však neuspokojivý a zejména mládež neprojevuje o knihy zájem. Jest proto knihovna nejslabším článkem osvětové činnosti.

  Škola:
  Žáků bylo během roku 24, učivo bylo rozšířeno o polytechnickou výchovu, ve škole je umístěna dílna s potřebným nářadím, kde se mohou děti učiti základům manuálních prací. V měsíci červnu provedla škola zájezd autobusem do Babiččina údolí a Adšbachu. Po celý rok přispívaly děti kulturními vložkami při různých akcích a oslavách.

  Žňový útulek:
  Žňový útulek byl otevřen 1.7. v budově MNV s průměrnou docházkou 17-ti dítek. Uzavřen byl 1.listopadu.

  Masové složky:
  ČSM a Svazarm neprojevili během roku žádnou činnost. Sokol na valné hromadě zvolil nový výbor a to: Černý Josef čp.80, Vitvar Josef čp.55, Jirutka Oldřich čp.81, Pilař František čp. 87, Bryknar František čp.54, Vojíková Ludmila čp.39, Dutá Božena čp.68. Dorost Sokola započal se cvičením a jest zapotřebí rozhýbati i ostatní, blíží se spartakiáda. Při posledním sletu Sokola cvičilo z obce 16 cvičenců.
  Požární jednota sněmovala valnou hromadou již v listopadu, volbou byl ustanoveni dosavadní funkcionáři, takže nedošlo ke změnám.

  Úroda:
  Žně začaly dne 26.července, 17.září započala vykopávka brambor a mezi tím i sklizeň cukrovky. Sena a jetelovin se urodilo hodně, rovněž tak řepy, která měla vlivem dešťů malou cukernatost. Brambor bylo velmi málo a drobných, zato úroda ovoce byla nadměrná, hlavně jablka a hrušky. Výkupní organizace neodebrali ani zdaleka ovoce, které se urodilo a tak mnoho přišlo nazmar. Vzdor tomu však bylo do obce proplaceno přes 65 tisíc korun za odebrané ovoce, což činí v průměru asi 235 Kčs na 1 obyvatele. Vajec bylo vykoupeno okrouhle za 45 tisíc Kčs, mléka bylo dodáno 240 tisíc litrů.

  Svatby:
  Konaly se 4.

  Narození:
  Během roku se narodila 4 děvčátka a jeden hoch.

  Úmrtí:
  Josef Fetter čp.47 (?) 75 roků; Václav Kulhánek čp.64, dlouholetý posel MNV, stár 81 roků. Josef Podlipný čp.51 stár 66 roků; Lidmila Kozlová čp.82 ve stáří 21 roků, Františka Machová čp.79, 78 roků.

  Stavby:
  Mimo generální opravy obytných budov provedli Kozel Jan čp.6 a Šturma Miroslav čp.30.

  Rozšíření elektrické sítě:
  Elektrická síť byla rozšířena do čp. 19, 20 na Ohradách, takže dnes jsopu bez proudu jen čísla 51 a 56.

  DOS:
  V měsíci květnu byla z místních občanů založena svépomocná služba pro drobné opravy a služby zvaná „Doska“. Jejím účelem jest pomoci občanům při různých opravách a odstraňování závad.

  Stav obyvatel:
  Ke dni 31.12. měla obec 280 obyvatel, z toho 150 žen a 130 mužů, z žen bylo 21 vdov a mužů 4 vdovci.

  Hokej:
  Příznivcům ledního hokeje připomínáme: mistrovství bylo ve Stockholmu, pořadí vítězů: Kanada, SSSR, Švédsko.

  Počasí:
  Rok 1958 byl rokem pro zemědělce špatným, všichni jsme pak užili málo teplých slunečních dní. Převládalo vlhké počasí, velmi často přeháňky, málo sněhu a hodně větrů. Pro nepříznivé počasí s přeháňkami byla ztížena sklizeň sena, brambory a řepa se sklízela v blátě. 20.března se strhla v celých Čechách vichřice, která způsobila mnoho polomů v lesích. Největší mráz byl 18.ledna a to 19 stupňů. Teplota byla naměřena dne 27.května a to 31 stupňů. 18. a 19.prosinec se ještě na Pustých oralo koňským potahem.

  Doplněk:
  Píše se rok 1958, v tomto roce vzpomínáme, že uplynulo 110 let od zrušení roboty, 40 let od vzniku samostatného státu Československé republiky a 10 let od únorového vítězství pracujícího lidu (1948). K volbám do JZD. Vojík Jan byl zvolen předsedou a zootechnikem, v představenstvu jsou ještě Merta Oldřich čp.3, Fetter Josef čp.9, Čeřovský Jiří čp.15.


  Rok 1959

  Začátek roku:
  Na Nová rok o polednách promluvil k lidu čsl. rozhlasovým projevem prezident republiky Antonín Novotný. Popřál hodně úspěchů v práci tak jak doba a život učinil a potřebuje a aby i tento rok, předposlední rok druhé pětiletky, skončil úspěšně. Prvním dnem v roce byl čtvrtek, který sebou přinesl vlhké sychravé počasí se sněhovými přeháňkami. A jak to bylo v prvním měsíci?
  Požární jednota uspořádala již tradiční ples požárníků a i když účast byla slabší, ples se vydařil. Osvětová beseda sehrála divadelní hru K.V.Raise Kalibův zločin a to dvakráte za sebou a velmi zdařile. Návštěva byla 340 osob. Dětský lékař Petr z Nové Paky měl zde přednášku o dětských nemocích, dr. Kraus z Nové Paky přednáší o životosprávě. Obě přednášky velmi hodnotné. Mezitím proběhlo několik schůzí místních organizací a tak byl první měsíc úspěšně vyplněn.

  Místní národný výbor:
  k 1.lednu měla obec 277 obyvatel, z toho 106 mužů a 115 žen, ostatní děti a mládež. Plně pracujících v průmyslu a zemědělství bylo 150, čtyři studující. 11 osob v domácnosti. Důchodců bylo 50. Katastr obce měřil 212 ha zemědělské půdy. 153 ha obhospodařovalo JZD a 49 ha soukromý sektor a drobní hospodáři. Popisných čísel jest v obci 87, čp.38 a 46 jsou ve stavu zbourání, čp.1 je škola, čp.76 budova MNV a požární zbrojnice, čp.80 strážní domek, ostatní obytné budovy.
  Z prostředků, které MNV měl v rozpočtu k dispozici uhradil mimo běžných výdajů na administrativní výlohy, spojené se zakoupením promítacího přístroje, uhradil náklad na úpravu chodníku od staré zbrojnice na 1.stranu, provedl úhradu opravy střechy na škole a dokončil položení kanálu na školním nádvoří.
  V soutěži národních výborů o nejlepší administrativu ve finančních otázkách umístil se MNV ve dvojici obcí Lány-Hřídelec jako prvý se 7-mi body a Hřídelec se 3 body ze stanovených 10ti bodů.

  JZD:
  Situace v JZD vypadala ve zkratce takto: družstvo hospodařilo na 153 ha zemědělské půdy, z toho 126 ha půdy orné. Během roku vstoupila do družstva Marie Romaniuková čp.37, takže hospodařilo celkem 67 družstevníků, z nich nejmladší měl 28 roků a nejstarší 68 roků. Všechny práce v rostlinné výrobě byly provedeny včas, plánované výnosy dodrženy a překročeny, jedině u pícnin a krmné řepy nebyly výnosy a to vlivem sucha, docíleny.
  Živočišná výroba: stav skotu byl 166 ks, krav 75, prasnic 6, prasat 75, slepic 435 ks. Dodáno bylo 128.939 l mléka, výroba na 1 dojnici činí 1837 l, vajec dodáno 14.600 ks, průměr jest 132 ks na jednu nosnici, hovězí maso 172 q, vepřové 91,82 q. Tržba: za obilí 58.178 Kčs, mák 35.404, brambory 16.460, vejce 7.389, mléko 225.620, vepřové maso 82.017, hovězí 145.865, řepka 10.485, zelenina 34.939. Na 1 ha zemědělské půdy připadá příjem 5.065, náklady na 1 ha 1.635 Kčs, čistý příjem z 1 ha 3.430 Kčs. Pracovních jednotek bylo celkem 20.597,70, na 1 ha 130 PJ průměr na 1 pracovníka 380 prac. jednotek. Hospodařilo se tedy dobře a proto obnášela pracovní jednotka 17 Kčs v penězích a 3,20 naturálie. Přitom byly plně dotovány všechny fondy.
  Výroční schůze, která hodnotila celoroční bilanci, potvrdila s menšími změnami dosavadní funkcionáře. Po skončení schůze byla družstevní veselice. Zabité prase, muzika staropackých železničářů, tak byl uzavřen hospodářský rok 1959. A co na to říkají družstevníci? „Je na nás, aby příští rok byl ještě lepší“. A my jim to přejeme.

  Škola:
  Správa školy zůstala nezměněna. Školní mládež pomáhala v ničení škůdců a plevele, hlavně mandelinky bramborové, prováděla polytechnickou výchovu a v kulturní činnosti vystupovala vždy s kulturními vložkami. V červnu uspořádala škola autobusy zájezd do Prachova a okolí, kterého se zúčastnilo na 50 osob. Okresní spartakiády v Nové Pace se zúčastnilo 15 žáků a žaček. 29.června školní rok 1958/59 ukončili.

  Osvětová beseda:
  Již několik let byla činnost Osvětové besedy hodnocena jako nejlepší v okrese a divadelní soubor jest již více roků držitelem prvního místa. V oblastní soutěži v Rožďalovicích, kde byl v soutěži Raisův Kalibův zločin, se soubor umístil na druhém místě. Divadelní soubor sehrál 7 představení. Byly zde 2 lidové veselice a uskutečněno 17 přednášek, z nichž 2 přednášky lékařů a přednáška dr.Vávry Lid.soudci z Nové Paky, byly zejména hodnotné.
  Vesnické divadlo z Prahy sehrálo zde pro děti pohádku „Princezna se zlatou hvězdou“ a pro dospělé hru „ Návštěva nepřichází“. Biograf promítal filmy celkem 10x. Sokol prováděl přípravy na II. celostátní Spartakiádu. Pilně cvičily zejména ženy a pozadu nemíní zůstat ani žactvo. Mládež vybudovala na sokolském cvičišti hokejový stadion, kde se hodlala utkati s hokejisty z okolních obcí. Bohužel do konce roku vůbec nezamrzlo.
  V tomto roce dovršil také 50 let úspěšné divadelní činnosti člen divadelního kroužku a starý harcovník sokolského bratrstva Jindřich Kozel čp.52. Při divadle „Babička je formát“ byla jeho činnost po zásluze odměněna zástupci Okresního národního výboru a byl odměněn čestným diplomem a hodnotnými dárky. I my a snad celá obec se připojujeme ke gratulantům.

  Požární jednota:
  Sněmovali již v prosinci výroční schůzí a volbou potvrdili dosavadní hodnostáře. Jedině nastala změna v osobě předsedy, kde Karel Dědic čp.75 vystřídal Jirutku Václava čp.81. Jinak je činnost Jednoty dobrá, ve výcviku stále se zdokonaluje a jako družstvo se Jednota zúčastnila aplikačního cvičení v Chotči. Sjezd požárníků byl v Nové Pace.

  Odznaky mateřství:
  K výročí Mezinárodního dne žen uspořádána byla za účasti pionýrů menší oslava za účelem odevzdání odznaků mateřství II. stupně matkám s 5ti a více dětmi. Odznaky byly předány: Špůrové Marii čp.23, Podlipné Anně čp.51, Ponerové Marii čp.20, Fejfarové Ludmile čp.2.

  1.máj:
  Svátek práce 1.máje byl soustředěn do Nové Paky a Lázní Bělohradu, kde se zúčastnili lánští občané oslav na vlastním družstevním traktoru.

  Jednota:
  Dne 3.června rezignovala na funkci vedoucí Jednoty potraviny dosavadní vedoucí Anna Pilařová a prodejnu převzala Jiřina Jirutková čp.36.

  Posvícení:
  Bartolomějské posvícení bylo bez muziky. Promítán byl proto film „Hry-sny“ pro dospělé a v pondělí dětský film. Děti byly spokojeny, dospělí potřebovali něco pro povzbuzení posvícenské nálady.

  Úroda:
  Sklizeň obilovin byla dobrá, až velmi dobrá. Zato okopaniny, brambory a cukrovka byly vlivem sucha slabší, rovněž pícniny. Ovoce mimo švestek, bylo velmi málo a bylo rovněž znehodnoceno červivostí.

  Přesuny obyvatel:
  Rodina Dytrichova se přestěhovala z čp.68 do Lázní Bělohradu, rodina Blažkova z Lázní Bělohradu se přestěhovala do čp.6.

  Svatby:
  Ludmila Nosková čp.10 se provdala za Miroslava Jarkovského z Rohoznice a tam odešli. Josef Vitvar se oženil s Z.Rajtmajerovou z Bělé u Pecky a tam založili domácnost. Marie Zahradníková čp.8 se provdala za Josefa Černého čp.80 a bydlí v čp.8.

  Narození:
  Josef Špůr čp.44 jako jediný během roku. Bylo tomu tak v roce 1945 s 1957.

  Úmrtí:
  V tomto roce nikdo v Lánech nezemřel. Poslední pohřeb byl zde v prosinci roku 1958. 9. října zemřel v Hořicích ředitel pomocné školy Antonín Kozák, rodák ze Železnice. Působil v Lánech jako učitel v letech 1926-1931 a byl zakladatelem zdejší kroniky a proto jej vzpomínáme. Na poslední cestě jej doprovodili i četní občané z Lánů.

  Hokej:
  Příznivcům ledního hokeje připomínáme: Mistrovství bylo v Praze, do finále se probojovala mužstva Kanada, Sovětský svaz, Československo, Amerika a Finsko. Jako vítězové vyšli pořadím: Kanada, Sovětský svaz, Československo a Amerika. Zaznamenali jsme také, že Československo porazilo v tomto zápase Kanadu.

  Počasí:
  Z počátku vlhké počasí se sněhovými přeháňkami, později noční mrazíky 16-18 st., které takto kolísaly až do 17.února, kdy nastala obleva, teplé počasí se udrželo až do prvého týdne v měsíci dubnu, kdy teplota poklesla a 20.dubna napadl sníh. Na 1.máje pršelo a přeháňky trvaly do 19.května. V červnu a červenci bylo sucho a teplo. 4.7. bylo naměřeno 33 st. tepla. Pak již bylo velmi málo srážek až do konce roku. 29.října v odpoledních hodinách se strhla prudká bouře, krupobití a déšť. První sníh napadl 7.prosince, roztál a do konce roku bylo bez sněhu a teplo. Na svátek sv. Štěpána dokonce vyletěly včelky. Byl to rok převážně suchý, dobře se sklízely okopaniny, i když jim sucho při růstu škodilo.  Prameny: Lány - Kronika I, OA Jičín

                         Kronika II, OA Jičín